Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Juliol del 2021 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 111,6 1,0 10,2 9,3
Indústries extractives 101,9 0,0 0,1 0,0
Indústries manufactureres 111,8 0,7 9,3 8,1
indústries de productes alimentaris 110,8 -0,8 6,1 4,8
fabricació de begudes 107,0 0,1 0,1 -0,5
indústries tèxtils 103,8 0,4 2,3 1,9
confecció de peces de vestir 102,1 0,1 0,6 0,4
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 110,9 1,6 4,2 4,4
indústries del paper 109,0 1,1 6,2 5,5
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 112,3 0,3 1,3 1,6
indústries químiques 114,4 1,0 20,8 19,0
fabricació de productes farmacèutics 107,2 0,0 2,0 1,3
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 108,6 0,5 7,3 7,1
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 106,9 0,4 1,4 0,9
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 150,9 8,5 41,5 32,1
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 110,9 -0,4 6,2 5,6
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 103,7 0,4 2,1 2,0
fabricació de materials i equips elèctrics 104,4 0,5 5,0 3,5
fabricació de maquinària i equips ncaa 105,3 0,2 1,5 1,6
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 105,0 0,2 1,7 1,1
fabricació d'altres materials de transport 106,2 0,0 0,2 -0,1
fabricació de mobles 109,0 0,8 4,0 3,9
indústries manufactureres diverses 100,8 0,6 -1,5 -0,9
reparació i instal·lació de maquinària i equips 99,6 -0,5 -0,7 -1,1
Energia elèctrica i gas 111,3 2,5 16,6 17,5
Subministrament d'aigua (1) 103,0 0,0 0,9 0,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Juliol del 2021 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 114,5 1,7 15,3 13,5
Indústries extractives 102,8 -0,3 0,9 0,7
Indústries manufactureres 112,6 1,0 11,4 9,9
indústries de productes alimentaris 108,4 -0,4 7,2 5,3
fabricació de begudes 106,0 -0,1 -0,7 -0,3
indústries tèxtils 102,2 0,5 2,2 2,1
confecció de peces de vestir 101,2 0,0 0,6 0,1
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 111,6 1,6 6,1 6,1
indústries del paper 112,2 1,5 8,8 7,7
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 106,0 0,6 1,4 1,4
indústries químiques 121,3 1,0 21,7 18,2
fabricació de productes farmacèutics 105,7 -0,1 1,3 1,0
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 107,5 0,5 6,7 6,6
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 105,1 0,1 1,6 1,4
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 148,0 5,3 40,8 31,8
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 112,5 1,1 8,5 7,5
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,6 0,0 0,7 0,6
fabricació de materials i equips elèctrics 104,2 0,8 2,8 2,7
fabricació de maquinària i equips ncaa 105,3 0,2 1,4 1,5
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 103,7 0,4 1,1 1,0
fabricació d'altres materials de transport 116,1 -0,8 2,8 2,5
fabricació de mobles 108,6 0,5 3,4 2,9
indústries manufactureres diverses 105,3 0,5 0,6 0,7
reparació i instal·lació de maquinària i equips 104,1 0,0 0,4 0,3
Energia elèctrica i gas 120,0 4,1 31,1 27,9
Subministrament d'aigua (1) 101,6 -0,1 0,3 -0,1
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 d'agost de 2021. Propera actualització: 27 de setembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.