Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Gener del 2019 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 103,3 -0,1 1,3 -0,1
Indústries extractives 102,0 -0,1 1,9 -0,1
Indústries manufactureres 102,8 -0,4 0,2 -0,4
indústries de productes alimentaris 100,1 -0,2 0,5 -0,2
fabricació de begudes 105,4 -0,8 -0,4 -0,8
indústries tèxtils 101,5 0,2 0,6 0,2
confecció de peces de vestir 101,4 0,0 0,3 0,0
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 106,1 1,4 3,4 1,4
indústries del paper 103,5 0,5 2,3 0,5
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 111,1 -0,1 5,4 -0,1
indústries químiques 100,7 -0,7 -0,9 -0,7
fabricació de productes farmacèutics 103,5 0,7 1,3 0,7
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 101,3 0,4 0,8 0,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 103,0 0,0 2,0 0,0
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 114,0 -1,0 -2,0 -1,0
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 104,1 0,3 1,4 0,3
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,8 -0,2 0,9 -0,2
fabricació de materials i equips elèctrics 99,8 0,1 -0,9 0,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 103,3 0,5 1,6 0,5
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 102,7 0,3 1,8 0,3
fabricació d'altres materials de transport 104,2 0,4 0,7 0,4
fabricació de mobles 103,2 0,1 0,9 0,1
indústries manufactureres diverses 100,1 0,8 4,7 0,8
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,0 -0,9 -0,6 -0,9
Energia elèctrica i gas 107,2 1,2 8,6 1,2
Subministrament d'aigua (1) 101,4 -0,1 0,3 -0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Gener del 2019 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 104,4 0,2 1,8 0,2
Indústries extractives 100,4 0,1 1,0 0,1
Indústries manufactureres 103,4 -0,1 -0,3 -0,1
indústries de productes alimentaris 99,9 -0,1 -1,4 -0,1
fabricació de begudes 105,7 0,3 1,3 0,3
indústries tèxtils 100,4 0,2 0,3 0,2
confecció de peces de vestir 100,9 0,2 0,0 0,2
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 104,6 0,4 2,2 0,4
indústries del paper 106,5 0,4 2,3 0,4
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 105,2 -0,3 1,6 -0,3
indústries químiques 103,4 -0,5 1,1 -0,5
fabricació de productes farmacèutics 103,3 0,5 0,9 0,5
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 101,7 0,4 1,1 0,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 102,0 -0,1 1,3 -0,1
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 114,9 -0,1 -1,6 -0,1
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 104,1 0,4 1,4 0,4
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,2 0,5 0,3 0,5
fabricació de materials i equips elèctrics 100,6 0,3 -0,2 0,3
fabricació de maquinària i equips ncaa 102,8 0,5 1,4 0,5
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 101,2 0,3 0,6 0,3
fabricació d'altres materials de transport 112,7 0,9 3,1 0,9
fabricació de mobles 103,5 0,3 1,2 0,3
indústries manufactureres diverses 101,7 0,5 2,7 0,5
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,7 0,6 -0,1 0,6
Energia elèctrica i gas 107,4 1,2 9,6 1,2
Subministrament d'aigua (1) 100,9 0,1 0,4 0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de gener del 2019 disminueix un 0,1% respecte al mes anterior mentre que augmenta un 1,3% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, creixen les indústries extractives un 1,9%, les indústries manufactureres un 0,2%, l'energia elèctrica i gas un 8,6% i el subministrament d'aigua un 0,3%. Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar els increments d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (5,4%), i d’indústries manufactureres diverses (4,7%). En sentit contrari, només disminueixen: la metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−2%), les indústries químiques i la fabricació de materials i equips elèctrics baixen un 0,9% totes dues, la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−0,6%) i la fabricació de begudes (−0,4%). L'IPRI a Espanya mostra un increment del 0,2% respecte al desembre del 2018 i creix un 1,8% respecte al gener de l'any anterior.

Data de publicació: 25 de febrer del 2019. Propera actualització: 25 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir de gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: