Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 102,2 0,5 2,6 1,7
Alimentació 107,9 -0,4 4,8 2,5
Resta de productes 97,8 1,1 0,8 1,1
equipament personal 90,1 4,0 -4,4 0,6
equipament de la llar 100,1 3,4 2,8 0,0
altres béns 102,4 -2,0 3,5 2,1
Índex general amb estacions de servei 102,8 0,5 3,5 2,2
Índex general (preus constants) (1) 98,6 -0,7 1,5 0,6
Alimentació 101,6 -0,5 3,5 1,1
Resta de productes 96,4 -0,9 -0,3 0,1
equipament personal 84,0 -5,8 -5,4 -0,1
equipament de la llar 97,6 3,1 2,1 -0,9
altres béns 100,9 -3,9 2,3 1,0
Índex general amb estacions de servei 98,3 -0,8 1,8 0,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 104,1 0,4 2,9 2,2
Alimentació 107,7 -0,2 4,9 2,7
Resta de productes 101,4 1,0 1,4 1,8
equipament personal 96,4 5,1 -0,3 1,6
equipament de la llar 108,9 0,1 3,4 2,8
altres béns 100,4 -1,0 1,3 1,4
Índex general amb estacions de servei 105,4 0,5 3,5 2,6
Índex general (preus constants) (1) 101,7 -0,8 2,1 1,4
Alimentació 102,9 -0,2 4,0 1,7
Resta de productes 100,8 -1,3 0,5 1,1
equipament personal 89,9 -4,9 -1,3 0,7
equipament de la llar 108,3 -0,2 2,8 2,2
altres béns 99,8 -3,3 0,4 0,7
Índex general amb estacions de servei 101,9 -0,9 2,0 1,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment del 2,6% a Catalunya a l’abril del 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 4,8% interanual i la resta de productes un 0,8%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei augmenta un 1,5%. En aquest cas, l'alimentació mostra un increment del 3,5% i la resta de productes un decrement del 0,3%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei puja un 2,9% interanual a preus corrents i un 2,1% a preus constants.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació: 30 de maig del 2019. Propera actualització: 28 de juny del 2019 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquest indicador reflecteix l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.