Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 221.702,4 100,0
Espanya 1.093.017,0 (p) 100,0
Zona euro 10.370.145,1 100,0
Unió Europea 14.175.799,5 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 2.195,7 1,0
Espanya 31.625,0 (p) 2,9
Zona euro 172.047,7 1,7
Unió Europea 226.656,4 1,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 45.888,5 20,7
Espanya 193.691,0 (p) 17,7
Zona euro 2.079.025,1 20,0
Unió Europea 2.772.617,0 19,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 11.863,2 5,4
Espanya 71.083,0 (p) 6,5
Zona euro 550.248,8 5,3
Unió Europea 787.288,9 5,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 161.755,0 73,0
Espanya 796.618,0 (p) 72,9
Zona euro 7.568.823,5 73,0
Unió Europea 10.389.237,2 73,3
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 20 de març del 2019. Sèries revisades el 10 d'abril del 2019.

Nota metodològica

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.