Consum d'energia per habitant
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 3,1 2,5 3,4 3,2
2013 3,1 2,6 3,5 3,3
2012 3,2 2,7 3,5 3,3
2011 3,3 2,8 3,6 3,4
2010 3,5 2,8 3,7 3,5
2009 3,3 2,8 3,6 3,4
2008 3,5 3,1 3,8 3,6
2007 3,7 3,3 3,9 3,6
2006 3,7 3,3 3,9 3,7
2005 3,8 3,3 3,9 3,7
2004 4,0 3,3 3,9 3,7
2003 4,0 3,2 3,9 3,7
2002 3,9 3,2 3,9 3,6
2001 3,8 3,1 3,9 3,6
2000 3,7 3,1 3,8 3,6
Unitats: Tep per habitant.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 14 de novembre del 2016.

Nota metodològica

Aquest indicador és el quocient entre el consum d'energia primària i el nombre d'habitants d'un país o regió.

El consum d'energia primària es comptabilitza com la suma del consum interior brut de cinc tipus d'energia: carbó, petroli, gas natural, fonts d'energia renovable i saldo d'intercanvis elèctrics. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, i el consum d'energia fet pels consumidors finals.