Saltar al contingut principal
Electricitat obtinguda d'energies renovables
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 16,0 36,9 33,8 34,1
2018 20,5 35,1 31,9 32,2
2017 16,3 36,3 30,6 31,1
2016 17,3 36,5 29,5 30,2
2015 18,4 37,0 28,9 29,7
2014 21,5 37,8 28,0 28,7
2013 21,0 36,7 26,1 26,9
2012 15,3 33,5 24,3 25,2
2011 14,9 31,6 22,5 23,3
2010 15,5 29,8 20,3 21,3
2009 14,2 27,8 19,7 20,7
2008 11,5 23,7 17,6 18,5
2007 9,9 21,7 16,6 17,6
2006 9,1 20,0 15,8 16,9
2005 9,5 19,1 15,2 16,4
2004 12,2 19,0 14,6 15,9
Unitats: % respecte al consum total d'energia elèctrica.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 11 de febrer de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador és la ràtio entre l'electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables i el consum nacional total d'electricitat per a un any determinat.

L'electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables comprèn la generació d'electricitat de les centrals hidràuliques (excloent-hi el bombament), eòliques, solars, geotèrmiques i centrals de biomassa i residus. L'electricitat de centrals de biomassa i residus inclou l'electricitat generada a partir de la combustió de fusta i residus de fusta i d'altres residus sòlids de naturalesa renovable (palla, licor negre), de la incineració de residus sòlids municipals, del biogas (procedent, entre d'altres, d'abocadors, instal·lacions de tractament d'aigües residuals i granges) i dels biocombustibles líquids.

El consum nacional total d'electricitat comprèn el total de la generació nacional bruta a partir de totes les formes d'energia (incloent l'autoproducció) més les importacions d'electricitat menys les exportacions.

La Directiva 2009/28/EC relativa a la promoció de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables, en el seu Annex I, marca els objectius globals nacionals en relació amb la quota d'energia procedent de fonts renovables en el consum d'energia final per l'any 2020. Per a l'assoliment d'aquests objectius es té en compte la quota d'energia procedent de fonts renovables que hi havia l'any 2005 per països.