Saltar al contingut principal
Electricitat obtinguda d'energies renovables
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 17,6 (p) Dada provisional 46,0 37,5
2020 17,4 (p) Dada provisional 42,9 37,4
2019 16,0 (p) Dada provisional 37,1 34,1
2018 15,9 35,2 32,1
2017 16,0 36,5 31,1
2016 16,2 36,7 30,2
2015 16,5 37,0 29,7
2014 16,8 37,1 28,6
2013 16,6 36,0 26,8
2012 14,7 33,4 25,1
2011 13,5 31,5 23,3
2010 12,4 29,7 21,3
2009 11,8 27,9 20,7
2008 10,6 23,8 18,5
2007 10,0 21,7 17,6
2006 10,0 20,0 16,9
2005 9,8 19,2 16,4
2004 10,0 19,0 15,9
Unitats: % respecte al consum total d'energia elèctrica.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2022. Sèries revisades el 25 de gener de 2023.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

Aquest indicador és la ràtio entre l'electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables i el consum nacional total d'electricitat per a un any determinat.

L'electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables comprèn la generació d'electricitat de les centrals hidràuliques (excloent-hi el bombament), eòliques, solars, geotèrmiques i centrals de biomassa i residus. L'electricitat de centrals de biomassa i residus inclou l'electricitat generada a partir de la combustió de fusta i residus de fusta i d'altres residus sòlids de naturalesa renovable (palla, licor negre), de la incineració de residus sòlids municipals, del biogas (procedent, entre d'altres, d'abocadors, instal·lacions de tractament d'aigües residuals i granges) i dels biocombustibles líquids.

El consum nacional total d'electricitat comprèn el total de la generació nacional bruta a partir de totes les formes d'energia (incloent l'autoproducció) més les importacions d'electricitat menys les exportacions.

La Directiva 2009/28/EC relativa a la promoció de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables, en el seu Annex I, marca els objectius globals nacionals en relació amb la quota d'energia procedent de fonts renovables en el consum d'energia final per l'any 2020. Per a l'assoliment d'aquests objectius es té en compte la quota d'energia procedent de fonts renovables que hi havia l'any 2005 per països.