Saltar al contingut principal

VEH010-18 Tècnic/a de gestió, B-20.1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a de gestió, A2-20.1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/010/2018

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a de gestió

Grup i nivell: A2-20.1

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de personal funcionari de carrera del cos de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presentés cap persona funcionària del cos de gestió, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Disposar de la titulació que dona accés al cos de gestió.
 2. Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l'equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Funcions del lloc

 1. Atendre les demandes d'informació estadística rebudes a través dels diferents canals de comunicació de l'Idescat.
 2. Gestionar les bases de dades de sol·licituds d'informació i de suggeriments dels usuaris de l'Idescat.
 3. Realitzar la difusió selectiva de la informació estadística de l'Idescat.
 4. Controlar i fer el seguiment de les publicacions que difonen resultats estadístics dels Programes Anuals d'Actuació Estadística i del pla editorial de l'Idescat.
 5. Altres funcions pròpies del grup i subgrup professional d'adscripció que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Aspectes que es valoraran

 1. Experiència en l'atenció a usuaris, preferentment en temes d'informació estadística.
 2. Experiència en el tractament i difusió d'informació, preferentment en temes d'informació estadística.
 3. Domini dels programes habituals de tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades, Adobe Acrobat.
 4. Anglès parlat i escrit.
 5. Coneixements i formació en estadística i en fonts estadístiques.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o, si s'escau, nomenament d'interí/na.

Procediment de selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació acompanyada del seu currículum personal i el currículum que genera ATRI en format pdf, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "A2-20.1 tècnic/a de gestió IDESCAT".

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, VINCULACIÓ I DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRONIC, TITULACIÓ I NIVELL DE CATALÀ

* Atès el gran volum de candidatures que habitualment es presenten a les ofertes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En base als punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.