Saltar al contingut principal

VEH045-18 Responsable de serveis lingüístics i d'edició, A1-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de responsable de serveis lingüístics i d'edició, A1-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/045/2018

Descripció del lloc

Nom del lloc: Responsable de serveis lingüístics i d'edició

Grup i nivell: A1-24.2

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

 1. Personal funcionari de carrera del cos superior d'administració i del cos de titulació superior Planificació Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Funcions del lloc

 1. Coordinar, estructurar i supervisar, pel que fa a la qualitat lingüística, els continguts que es publiquen al web.
 2. Supervisar la qualitat comunicativa i la imatge corporativa dels diferents canals de difusió i vetllar perquè la informació que s'hi difon sigui precisa i entenedora.
 3. Gestionar, executar i avaluar els projectes de modernització que se li encomanin, en especial, pel que fa a la millora de la comunicació, tant interna com externa.
 4. Vetllar perquè les diferents llengües d'ús de l'Idescat segueixin unes pautes homogènies i coherents, especialment en la terminologia relacionada amb l'estadística oficial.
 5. Detectar, organitzar i coordinar accions de formació relacionades amb la política comunicativa de l'Idescat, la qualitat lingüística, les estratègies de la comunicació en línia, les convencions pròpies de l'estadística oficial.
 6. Supervisar l'execució del Pla editorial de l'Idescat.
 7. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Coneixements de comunicació corporativa i imatge gràfica
 2. Coneixements sobre usabilitat en webs relacionada amb la llegibilitat dels textos
 3. Coneixements i habilitats comunicatives i domini de l'expressió escrita
 4. Experiència en gestió de projectes i coordinació d'equips
 5. Experiència en la coordinació de plans de comunicació i en el disseny de productes editorials
 6. Experiència en assessorament lingüístic i traducció de llenguatges d'especialitat, especialment estadístic
 7. Experiència en estadística oficial
 8. Coneixements avançats d'anglès

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Participació

Així mateix han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a l'adreça de correu electrònic rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "A1-24.2 Responsable de serveis lingüístics i d'edició IDESCAT".

Selecció

El procediment de selecció consistirà en l'estudi del currículum (valoració de l'experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista personal i/o es faran proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.