Saltar al contingut principal

VEH063-18 Llicenciat/da, laboral A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de llicenciat/ada, A1 laboral, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya per substituir una persona en situació d'incapacitat temporal.

Referència: VEH/063/2018

Descripció del lloc

Nom del lloc: Llicenciat/ada

Grup i nivell: A1

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I

 1. Personal laboral fix de la categoria de llicenciat/ada.
 2. Personal laboral fix en servei actiu de la mateixa categoria i especialitat de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.
 3. Personal laboral fix en servei actiu de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea d'administració i informàtica de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.
 4. Personal laboral fix en servei actiu de diferent categoria i d'una altra àrea de funcions, però del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.

Fase II

Atès l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits d'ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:

 1. Titulació: Títol universitari de grau superior o equivalent.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Funcions del lloc

 1. Corregir i traduir al castellà textos per al web de l'Idescat (novetats, metodologies d'operacions estadístiques, publicacions monogràfiques, entre altres) i altra documentació.
 2. Supervisar les traduccions a l'anglès d'aquests textos.
 3. Vetllar per l'aplicació dels criteris lingüístics de la Generalitat i de l'Idescat que garanteixin la qualitat comunicativa dels diferents canals de comunicació de l'Idescat.
 4. Actualitzar l'espai web de la Intranet de l'Idescat amb recursos lingüístics i informació relacionada amb la política lingüística del Govern.
 5. Mantenir la base de dades terminològica estadística (en català, castellà i anglès).
 6. Resoldre dubtes lingüístics del personal de l'Idescat i assessorar-los en matèria de criteris lingüístics.
 7. Altres funcions que li siguin encomanades.

Aspectes que es valoraran

 1. Titulació acadèmica en filologia catalana, traducció i interpretació, periodisme, humanitats o similars.
 2. Acreditació en correcció de textos i assessorament lingüístic (màster, postgrau o nivell K expedit per la Junta Permanent de Català).
 3. Coneixements d'anglès a nivell avançat.
 4. Coneixements en tractaments de textos, PDF, fulls de càlcul i programari de maquetació com InDesign.
 5. Experiència en tasques de correcció, traducció (català-castellà) i edició de textos.

Temporalitat de l'ocupació

Fins a l'alta o passi a altra situació de la persona substituïda.

Forma d'ocupació del lloc

Adscripció provisional per mobilitat funcional o contracte temporal de substitució.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "A1 llicenciat/ada IDESCAT".

Selecció

Per tal de gestionar aquest procés es constituirà un Òrgan Tècnic de Selecció amb participació d'un membre designat pels representants dels treballadors.

El procediment de selecció consistirà en la valoració de l'experiència i la capacitat professionals, mitjançant, si escau, una entrevista i/o la realització d'una prova professional; de les titulacions acadèmiques i la formació sempre i quan siguin rellevants per al lloc de treball; dels coneixements superiors de llengua catalana; del temps de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat; i de les circumstàncies personals que es puguin considerar per part de l'òrgan tècnic de selecció.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.