Saltar al contingut principal

VEH124-18 Auxiliar administratiu/va, C2-12, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, C2-12, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/124/2018

Descripció del lloc

Denominació: Auxiliar administratiu/iva

Grup i nivell: C2-12

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de personal funcionari de carrera del cos auxiliar administratiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presentés cap persona funcionària del cos auxiliar administratiu, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Disposar de la titulació que dona accés al cos d'auxiliar administratiu.
 2. Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l'equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Funcions

 1. Donar suport a l'elaboració dels indicadors de conjuntura, anuals i europeus a partir de la informació subministrada pels productors.
 2. Donar suport a la difusió de la metainformació i productes de comunicació de les estadístiques de l'Idescat
 3. Donar suport a l'atenció de demandes d'informació estadística
 4. Col·laborar en la realització de tasques auxiliars del fons documental de l'Idescat.
 5. Qualsevol altra tasca pròpia del cos que li encomani el seu superior jeràrquic.

Aspectes que es valoraran

 1. Experiència amb taules i dades estadístiques de les diferents fonts estadístiques.
 2. Coneixement de les fonts estadístiques.
 3. Coneixements de les eines ofimàtiques Word, Excel, Acces i Adobe Acrobat, així com facilitat d'interacció amb els programes informàtics.
 4. Experiència en la gestió de fons documentals
 5. Prestar o haver prestat serveis a l'Administració de la Generalitat (si s'escau).

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o nomenament d'interinatge.

Procediment de selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han de fer arribar el seu currículum, i si escau el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a l'adreça de correu electrònic: rrhh arrova idescat punt cat, tot indicant la referència "C2-12 auxiliar administratiu/va IDESCAT".

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ (si s'escau), TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.