Saltar al contingut principal

VEH189-17 Tècnic/a superior estadístic/a, A-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/189/2017

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a superior estadístic/a

Grup i nivell: A1-23

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona funcionària de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap persona funcionària de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Disposar de la titulació d'accés al cos superior.
 2. Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

Funcions del lloc

 1. Elaborar projectes tècnics d'actuacions estadístiques de cost baix o moderat en el marc del Pla estadístic de Catalunya vigent i dels programes anuals d'actuació estadística que el desenvolupen i fixar els aspectes metodològics corresponents, d'acord amb les directrius d'un estadístic de nivell superior.
 2. Dur a terme projectes d'actuacions estadístiques de cost baix o moderat, i formar part dels equips de treball dirigits tècnicament per un estadístic de nivell superior en aquelles estadístiques de cost alt, molt alt i extraordinari.
 3. Dissenyar i executar explotacions específiques d'arxius estadístics i administratius ja existents per tal d'obtenir nova informació estadística vàlida i fiable, d'acord amb els requisits tècnics de l'estadística oficial.
 4. Analitzar els resultats de les actuacions assignades i produir informació complementària.
 5. Proposar millores en el plantejament dels projectes i activitats estadístiques en curs.
 6. Participar en la detecció de les necessitats estadístiques de Catalunya en l'àmbit demogràfic, econòmic i social en el marc dels objectius fixats pel Pla estadístic vigent.

Aspectes que es valoraran

 1. Formació i/o experiència en mètodes estadístics quantitatius.
 2. Coneixements avançats i experiència en programari estadístic, preferentment SAS, R, SPSS, Tramo-Seats i altres paquets estàndards.
 3. Experiència professional en el tractament estadístic de fitxers d'origen estadístic i registres administratius.
 4. Experiència en l'elaboració, adequació i documentació de metodologies estadístiques.
 5. Coneixements i experiència en l'elaboració d'estadístiques oficials de comptabilitat econòmica.
 6. Coneixements i experiència en la producció d'estadístiques oficials a serveis de provisió mixta i protecció social.
 7. Coneixements d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació acompanyada amb seu currículum personal i el currículum que genera ATRI en format PDF, fins al dia 30 de novembre de 2017, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant el codi de referència de l'oferta i la dada A1-23 tècnic/a superior estadístic/a IDESCAT (103).

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA.

Selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

* Atès el gran volum de candidats que habitualment es presenten a les ofertes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En base als punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.