Saltar al contingut principal

VEH210-18 Estadístic/a responsable d'operacions, A1-24.4, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'estadístic/a responsable d'operacions, A1-24.4, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/210/2018

Descripció del lloc

Denominació: estadístic/a responsable d'operacions

Grup i nivell: A1-24.4

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

 1. Ser personal funcionari de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

Funcions

 1. Dissenyar i definir els estudis metodològics, avantprojectes i projectes de les activitats estadístiques complexes o senzilles de cost moderat, baix o molt baix, i molt complexes de cost baix o molt baix, per assegurar la fiabilitat, comparabilitat i homogeneïtat dels resultats tot i el seu caràcter experimental, assegurant el compliment de la legalitat estadística.
 2. Executar o dirigir tècnicament l'execució d'activitats estadístiques que pertoquen al lloc, cenyint-se als procediments i directrius definides per l'ofici estadístic i atenint-se a la legalitat estadística, per donar compliment als objectius operatius del Pla Estadístic i del Programa Anual d'Actuació Estadística.
 3. Supervisar i revisar la difusió dels resultats i de la informació estadística obtinguts amb la realització de les activitats estadístiques abans esmentades, tot assegurant que la seva difusió s'adequa a les demandes i necessitats de les institucions públiques i agents socials, al compliment de la normativa estadística i als objectius del Pla Estadístic.
 4. Prestar assistència tècnica, participar en projectes conjunts d'elaboració i execució d'activitats estadístiques complexes de cost baix o molt baix o senzilles de cost alt, moderat, baix i molt baix amb les entitats territorials de Catalunya o amb entitats estatals o europees en el marc de la Llei del Pla Estadístic, del Programa Anual d'Actuació Estadística i de la resta de la normativa legal estadística.
 5. Participar en l'elaboració o execució d'activitats estadístiques d'un major cost o complexitat, dins del marc d'un equip de projecte dirigit per un responsable de projecte o un estadístic o estadística de nivell superior, per assegurar el compliment dels objectius definits per la llei del Pla Estadístic de Catalunya i el Programa Anual d'Actuació Estadística.
 6. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Grau en estadística (o llicenciatures equivalents), matemàtiques o informàtica.
 2. Coneixements i experiència en disseny de bases de dades relacionals, llenguatge SQL, Java, eines OLAP, HTML, Javascript.
 3. Coneixements i experiència en procediments de recollida, anàlisi i tractament de dades, mètodes d'estimació, normes de depuració i validació d'operacions estadístiques.
 4. Coneixements i experiència en l'aprofitament d'arxius administratius i estadístics per a l'obtenció de resultats estadístics.
 5. Coneixements d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Procediment de selecció

 1. Comprovació dels requisits de participació de les persones interessades.
 2. Anàlisi detallat del currículum i altra documentació aportada per la persona, a fi de valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional, l'experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció i el desenvolupament tasques idèntiques o similars.
 3. Un cop feta la valoració detallada del currículum, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 4. Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els aspectes a valorar, per valorar si disposa dels aspectes tècnics considerats bàsics per ocupar el lloc de treball.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació, fins el dia 24 de desembre de 2018, acompanyada del seu currículum personal i del currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat punt cat, tot indicant el codi de referència de l'oferta i la dada A1-24.4 estadístic/a responsable d'operacions IDESCAT.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat del tractament: Gestionar els recursos humans de l'Idescat.

Legitimació: Consentiment de la persona afectada. Exercici d'una missió en interès públic.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació o la supressió de les vostres dades, i la limitació o l'oposició al seu tractament enviant la vostra petició a dpd arrova idescat punt cat o a l'adreça postal de l'Idescat.

Informació addicional: Podeu obtenir més informació a Protecció de dades.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.