Saltar al contingut principal

Cens agrari 2020

L'Idescat publica les dades de tipus modular del Cens agrari 2020 que completen la difusió de resultats d’aquest Cens que es va iniciar el passat 8 de novembre del 2022 amb la publicació de les dades de tipus censal. Les temàtiques dels mòduls del Cens agrari 2020 són: mà d’obra i altres activitats lucratives, desenvolupament rural i estabulació i gestió de les dejeccions ramaderes.

D’acord amb la informació de mà d’obra i altres activitats lucratives, les jornades del total de persones que treballen en les 54.972 explotacions agràries censades a Catalunya equivalen a 62.087 unitats de treball any (UTA) o persones treballant a temps complet durant l’any agrícola de referència. Per tipologies, aquestes persones es classifiquen un 46,1% com a mà d’obra familiar, un 35,9% com a mà d’obra contractada de manera regular, un 13,2% com a mà d’obra temporal i, finalment, un 4,8% com a mà d’obra subcontractada.

De les 44.399 explotacions agràries en què el titular és una persona física, 1.742 (3,9%) fan una altra activitat lucrativa utilitzant els recursos de l'explotació (superfície, maquinària, edificis, etc.). L’activitat majoritària, que comprèn 503 explotacions, és el treball agrícola sota contracte per a altres explotacions (amb mitjans de producció de l'explotació), seguida del turisme, l’allotjament i altres activitats recreatives, amb 436 explotacions.

En relació amb les dades de desenvolupament rural, a Catalunya 13.698 explotacions agràries s'han beneficiat de les mesures de desenvolupament rural del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en els darrers tres anys. En aquest sentit, destaquen els ajuts relacionats amb agroambient i clima (7.632 explotacions) i les ajudes adreçades a zones amb limitacions naturals (5.185 explotacions).

En referència a la informació del mòdul d’Estabulació i gestió de les dejeccions ramaderes, al conjunt del territori català, entre l'1 d'octubre del 2019 i el 30 de setembre del 2020, la capacitat màxima d'ocupació de bovins era de 802.708 places d’estabulació, de porcins 10.115.316 places, i de gallines ponedores 7.541.586 places.

L'any agrícola 2020, 11.448 explotacions, amb com a mínim un tipus de bestiar d’entre el boví, el porcí, l’oví, el cabrum o l’aviram, han emmagatzemat dejeccions ramaderes.

Aquestes dades de tipus modular permeten disposar d'informació únicament per a l'àrea territorial de Catalunya.