Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals resultats. 2016 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Establiments (nombre) 210 33.463 1.568 1.057 36.298 197.210 18,41
Persones ocupades (nombre) 3.656 418.688 5.736 32.044 460.124 2.082.775 22,09
Ingressos d'explotació 4.498.276 111.087.065 13.395.965 4.265.369 133.246.675 : :
Volum de negoci 4.318.988 108.557.168 13.095.883 4.030.329 130.002.368 571.944.418 22,73
Vendes netes de productes 3.646.963 91.726.874 2.425.389 1.627.859 99.427.085 437.233.327 22,74
Vendes netes de mercaderies 607.386 10.826.443 8.763.284 204.728 20.401.841 89.935.609 22,68
Prestacions de serveis 64.639 6.003.851 1.907.209 2.197.742 10.173.441 44.775.482 22,72
Treballs realitzats per a l'actiu 12.840 422.879 52.763 52.549 541.031 2.041.232 26,51
Subvencions a l'explotació 14.991 159.310 76.063 56.558 306.922 2.564.449 11,97
Resta d'ingressos d'explotació 151.457 1.947.708 171.256 125.933 2.396.354 : :
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 139.762 337.112 50.712 9.150 536.736 : :
Variació existències productes acabats i en curs 42.641 195.620 911 4.821 243.993 2.189.402 11,14
Despeses d'explotació 4.333.974 105.241.542 12.357.935 3.918.730 125.852.181 : :
Consum de mercaderies 577.998 8.641.590 5.052.003 86.212 14.357.803 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 54.295.376 1.192.065 927.896 59.166.379 : :
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 4.029.177 3.241.397 477.356 7.759.887 : :
Despeses de personal 216.954 16.402.041 449.338 1.182.917 18.251.250 73.551.323 24,81
Sous i salaris 165.480 12.813.589 322.950 889.887 14.191.906 56.525.881 25,11
Càrregues socials i altres despeses de personal 51.474 3.588.452 126.388 293.030 4.059.344 17.025.442 23,84
Despeses en serveis exteriors 511.670 17.667.180 985.124 799.297 19.963.271 76.564.542 26,07
Dotacions per a amortitzacions 157.684 3.213.172 917.793 300.465 4.589.114 : :
Resta de despeses d'explotació 106.669 993.005 520.216 144.588 1.764.478 : :
Inversió bruta en actius materials 221.249 3.889.574 541.758 137.462 4.790.043 21.466.653 22,31
Inversió bruta en actius intangibles 8.936 604.152 69.436 93.768 776.292 2.498.324 31,07
Resultat de l'exercici 168.557 5.952.812 662.868 99.182 6.883.419 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
- La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
- L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/474/2016