Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per funcions. Despeses

Ajuntaments. Pressupost. 2016-2020 Per àrees i polítiques de despesa
2016 2017 2018 2019 2020
Despeses 9.022,22 9.641,85 9.904,03 9.937,16 10.551,99
1. Serveis públics bàsics 3.384,65 3.657,82 3.766,88 3.745,88 4.045,81
seguretat i mobilitat ciutadana 804,63 830,18 845,60 871,14 931,62
habitatge i urbanisme 890,34 1.102,08 1.144,27 1.046,92 1.221,01
benestar comunitari 1.419,88 1.416,01 1.449,92 1.481,61 1.517,42
medi ambient 269,81 309,54 327,09 346,21 375,76
2. Actuacions de protecció i promoció social 791,67 918,95 953,68 996,80 1.054,85
pensions 5,36 5,32 4,77 3,19 4,54
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 21,39 16,59 17,04 16,67 18,11
serveis socials i promoció social 671,17 792,86 818,07 863,12 914,41
foment de l'ocupació 93,74 104,18 113,80 113,82 117,80
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.585,56 1.708,76 1.812,47 1.837,51 1.837,61
sanitat 101,53 110,13 114,57 112,01 91,31
educació 652,69 686,79 700,26 723,60 753,92
cultura 528,28 587,13 638,35 649,94 652,47
esport 303,05 324,70 359,30 351,97 339,91
4. Actuacions de caràcter econòmic 596,72 680,15 728,64 719,29 782,94
agricultura, ramaderia i pesca 4,06 3,92 4,16 4,22 30,23
indústria i energia 7,79 7,70 8,11 8,71 11,92
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 241,68 262,91 269,41 267,22 282,61
transport públic 202,13 232,81 238,39 244,53 264,24
infraestructures 63,89 74,87 94,64 76,62 80,96
investigació, desenvolupament i innovació 0,83 1,23 3,58 4,30 6,11
altres actuacions de caràcter econòmic 76,34 96,70 110,36 113,69 106,87
9. Actuacions de caràcter general 1.924,82 2.018,14 2.116,48 2.161,20 2.365,39
òrgans de govern 159,48 164,14 164,11 165,22 185,20
serveis de caràcter general 1.220,67 1.262,62 1.332,17 1.366,34 1.504,37
administració financera i tributària 355,37 404,27 420,80 431,54 473,52
transferències a altres administracions públiques 189,30 187,11 199,40 198,10 202,30
0. Deute públic 738,81 658,04 525,88 476,48 465,38
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/677