Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 32.914 21.626 54.540
02 Silvicultura i explotació forestal 1.588 1.274 2.862
03 Pesca i aqüicultura 1.957 536 2.493
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 13 0 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 30
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.250 185 2.435
09 Activitats de suport a les indústries extractives 57 12 69
10 Indústries de productes alimentaris 57.363 19.957 77.320
11 Fabricació de begudes 8.528 772 9.300
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.713 1.779 17.492
14 Confecció de peces de vestir 8.850 2.178 11.028
15 Indústria del cuir i del calçat 3.080 282 3.362
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.511 1.184 8.695
17 Indústries del paper 11.132 944 12.076
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.500 1.412 18.912
19 Coqueries i refinació del petroli 934 9 943
20 Indústries químiques 33.564 2.530 36.094
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.536 1.099 25.635
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.346 2.253 24.599
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.519 1.171 11.690
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.384 769 9.153
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.037 4.781 51.818
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.789 399 7.188
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.073 994 13.067
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.956 1.922 29.878
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35.945 1.592 37.537
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.661 348 4.009
31 Fabricació de mobles 6.963 890 7.853
32 Indústries manufactureres diverses 8.044 869 8.913
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.944 2.195 21.139
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.751 198 4.949
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.572 164 6.736
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 995 66 1.061
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.177 1.960 19.137
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 324 48 372
41 Construcció d'immobles 53.497 20.062 73.559
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.878 2.026 8.904
43 Activitats especialitzades de la construcció 108.182 21.799 129.981
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 47.558 4.816 52.374
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 179.841 29.329 209.170
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 278.059 52.639 330.698
49 Transport terrestre; transport per canonades 88.176 17.343 105.519
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.064 138 1.202
51 Transport aeri 5.577 992 6.569
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 40.812 6.185 46.997
53 Activitats postals i de correus 14.660 2.672 17.332
55 Serveis d'allotjament 34.679 12.326 47.005
56 Serveis de menjar i begudes 138.766 68.689 207.455
58 Edició 10.621 1.149 11.770
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.411 864 9.275
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.614 126 4.740
61 Telecomunicacions 8.697 2.014 10.711
62 Serveis de tecnologies de la informació 67.074 16.681 83.755
63 Serveis d'informació 7.676 1.866 9.542
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.391 1.625 34.016
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.818 554 11.372
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.327 1.392 18.719
68 Activitats immobiliàries 29.737 3.803 33.540
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 58.629 4.553 63.182
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 22.120 5.687 27.807
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 44.676 4.791 49.467
72 Recerca i desenvolupament 21.336 4.170 25.506
73 Publicitat i estudis de mercat 22.243 5.969 28.212
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 28.132 6.594 34.726
75 Activitats veterinàries 4.790 285 5.075
77 Activitats de lloguer 14.125 2.171 16.296
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 45.484 17.485 62.969
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.266 2.348 10.614
80 Activitats de seguretat i investigació 21.323 1.243 22.566
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 87.890 24.380 112.270
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 55.378 19.433 74.811
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 217.565 3.757 221.322
85 Educació 149.980 14.185 164.165
86 Activitats sanitàries 194.845 12.409 207.254
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 42.953 7.514 50.467
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 49.077 5.273 54.350
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 12.215 1.561 13.776
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.040 302 4.342
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.377 435 4.812
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 37.762 4.632 42.394
94 Activitats associatives 18.993 1.910 20.903
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.056 799 10.855
96 Altres activitats de serveis personals 50.373 12.232 62.605
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 43.008 33.890 76.898
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 341 183 524
Total 2.931.098 543.683 3.474.781
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.