Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. 09/2020 (p)
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 32.896 18.937 51.833
02 Silvicultura i explotació forestal 1.511 1.259 2.770
03 Pesca i aqüicultura 2.073 495 2.568
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 16
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 38
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.260 182 2.442
09 Activitats de suport a les indústries extractives 39 13 52
10 Indústries de productes alimentaris 56.446 19.481 75.927
11 Fabricació de begudes 8.540 711 9.251
12 Indústries del tabac .. .. 0
13 Indústries tèxtils 15.789 1.637 17.426
14 Confecció de peces de vestir 9.316 2.145 11.461
15 Indústria del cuir i del calçat 3.095 261 3.356
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.581 1.091 8.672
17 Indústries del paper 10.841 812 11.653
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.483 1.320 18.803
19 Coqueries i refinació del petroli 948 10 958
20 Indústries químiques 32.387 2.262 34.649
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.293 993 25.286
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.022 2.137 24.159
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.434 1.038 11.472
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.053 700 8.753
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.176 4.361 50.537
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.529 357 6.886
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.047 817 12.864
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.222 1.849 29.071
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.148 1.643 38.791
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.506 331 3.837
31 Fabricació de mobles 6.957 827 7.784
32 Indústries manufactureres diverses 7.776 773 8.549
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.356 1.954 20.310
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.695 165 4.860
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.241 142 6.383
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.016 56 1.072
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.246 1.959 19.205
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 311 49 360
41 Construcció d'immobles 52.110 18.557 70.667
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.220 2.126 9.346
43 Activitats especialitzades de la construcció 106.350 20.314 126.664
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 48.240 4.665 52.905
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 177.042 27.268 204.310
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 274.153 48.713 322.866
49 Transport terrestre; transport per canonades 87.839 16.110 103.949
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 990 126 1.116
51 Transport aeri 7.296 2.005 9.301
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.673 5.629 45.302
53 Activitats postals i de correus 14.851 2.482 17.333
55 Serveis d'allotjament 29.490 9.949 39.439
56 Serveis de menjar i begudes 135.734 65.605 201.339
58 Edició 10.636 1.120 11.756
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.027 797 8.824
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.615 129 4.744
61 Telecomunicacions 8.385 1.820 10.205
62 Serveis de tecnologies de la informació 60.970 14.150 75.120
63 Serveis d'informació 7.449 1.629 9.078
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.426 1.343 34.769
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 11.071 531 11.602
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.014 1.298 18.312
68 Activitats immobiliàries 29.120 3.747 32.867
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 56.810 4.191 61.001
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 19.926 4.773 24.699
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 42.656 4.380 47.036
72 Recerca i desenvolupament 19.633 3.546 23.179
73 Publicitat i estudis de mercat 21.209 5.330 26.539
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 26.142 5.792 31.934
75 Activitats veterinàries 4.489 249 4.738
77 Activitats de lloguer 14.534 2.113 16.647
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 38.598 13.030 51.628
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.885 2.550 11.435
80 Activitats de seguretat i investigació 20.720 1.185 21.905
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 87.216 22.839 110.055
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 53.217 17.166 70.383
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 203.059 3.406 206.465
85 Educació 148.422 13.430 161.852
86 Activitats sanitàries 185.561 11.228 196.789
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 42.741 7.164 49.905
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 48.181 4.991 53.172
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 11.645 1.367 13.012
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3.976 306 4.282
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.600 468 5.068
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 36.183 4.379 40.562
94 Activitats associatives 18.963 1.914 20.877
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.577 779 11.356
96 Altres activitats de serveis personals 49.446 10.986 60.432
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 42.393 34.899 77.292
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. 0
99 Organismes extraterritorials 347 202 549
Total 2.853.119 503.546 3.356.665
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.