Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Per compte d'altri Per compte propi Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 27.108 21.210 48.318
02 Silvicultura i explotació forestal 2.064 765 2.829
03 Pesca i aqüicultura 1.591 893 2.484
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 37 0 37
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.155 213 2.368
09 Activitats de suport a les indústries extractives 37 17 54
10 Indústries de productes alimentaris 71.754 3.725 75.479
11 Fabricació de begudes 8.002 500 8.502
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 16.099 1.500 17.599
14 Confecció de peces de vestir 8.012 2.850 10.862
15 Indústria del cuir i del calçat 3.065 203 3.268
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.091 2.432 8.523
17 Indústries del paper 11.490 365 11.855
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.188 3.420 18.608
19 Coqueries i refinació del petroli 947 6 953
20 Indústries químiques 34.608 709 35.317
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.343 47 25.390
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.468 966 24.434
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.344 1.088 11.432
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.858 881 8.739
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.973 6.806 50.779
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.597 508 7.105
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.492 321 12.813
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.392 2.061 29.453
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 38.047 290 38.337
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.754 216 3.970
31 Fabricació de mobles 5.965 1.797 7.762
32 Indústries manufactureres diverses 7.044 1.697 8.741
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 15.764 4.867 20.631
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.851 198 5.049
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.271 56 6.327
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.000 60 1.060
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.261 238 18.499
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 321 31 352
41 Construcció d'immobles 52.168 20.403 72.571
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.251 1.717 8.968
43 Activitats especialitzades de la construcció 81.032 47.238 128.270
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.507 12.769 52.276
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 171.274 32.760 204.034
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 245.682 75.300 320.982
49 Transport terrestre; transport per canonades 64.885 38.317 103.202
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 669 171 840
51 Transport aeri 8.487 78 8.565
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 43.303 1.709 45.012
53 Activitats postals i de correus 13.938 3.404 17.342
55 Serveis d'allotjament 32.365 2.972 35.337
56 Serveis de menjar i begudes 136.041 48.934 184.975
58 Edició 9.799 1.993 11.792
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.071 2.592 8.663
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.598 156 4.754
61 Telecomunicacions 9.575 1.065 10.640
62 Serveis de tecnologies de la informació 69.709 8.951 78.660
63 Serveis d'informació 7.266 1.740 9.006
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.634 751 33.385
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.753 571 11.324
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.012 7.668 18.680
68 Activitats immobiliàries 24.030 8.955 32.985
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 49.004 13.786 62.790
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 20.496 5.718 26.214
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 36.444 11.835 48.279
72 Recerca i desenvolupament 21.692 2.877 24.569
73 Publicitat i estudis de mercat 19.107 8.096 27.203
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.825 15.335 33.160
75 Activitats veterinàries 3.463 1.476 4.939
77 Activitats de lloguer 12.894 3.257 16.151
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 49.507 556 50.063
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.291 3.045 10.336
80 Activitats de seguretat i investigació 21.271 425 21.696
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 99.029 7.863 106.892
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 62.247 8.739 70.986
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 225.410 267 225.677
85 Educació 158.382 15.347 173.729
86 Activitats sanitàries 184.340 20.311 204.651
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 48.757 487 49.244
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 53.602 628 54.230
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.147 7.904 13.051
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3.736 332 4.068
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.049 802 4.851
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 37.601 4.874 42.475
94 Activitats associatives 20.502 1.309 21.811
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.217 6.739 10.956
96 Altres activitats de serveis personals 30.869 28.722 59.591
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 77.767 64 77.831
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 ..
99 Organismes extraterritorials 489 52 541
Total 2.824.181 552.017 3.376.198
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.