Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2021 (p)
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 8.520 21.246
02 Silvicultura i explotació forestal 1.490 759
03 Pesca i aqüicultura 115 256
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. ..
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.220 218
09 Activitats de suport a les indústries extractives 40 20
10 Indústries de productes alimentaris 73.604 3.734
11 Fabricació de begudes 8.375 502
12 Indústries del tabac .. ..
13 Indústries tèxtils 16.225 1.505
14 Confecció de peces de vestir 8.152 2.880
15 Indústria del cuir i del calçat 3.177 204
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.341 2.430
17 Indústries del paper 11.650 372
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.383 3.476
19 Coqueries i refinació del petroli 952 6
20 Indústries químiques 35.391 702
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.525 49
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.713 956
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.564 1.094
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.992 877
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 45.215 6.838
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.699 513
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.852 320
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.730 2.056
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.734 289
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.790 218
31 Fabricació de mobles 6.132 1.802
32 Indústries manufactureres diverses 7.219 1.724
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 15.988 4.885
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.880 196
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.483 56
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.004 60
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.918 239
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 349 30
41 Construcció d'immobles 54.215 20.694
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.305 1.691
43 Activitats especialitzades de la construcció 83.483 47.542
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 40.062 12.795
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 177.857 32.992
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 260.372 76.551
49 Transport terrestre; transport per canonades 65.842 38.224
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 75 72
51 Transport aeri 8.387 83
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 44.123 1.708
53 Activitats postals i de correus 13.920 3.147
55 Serveis d'allotjament 48.747 3.083
56 Serveis de menjar i begudes 152.829 50.128
58 Edició 9.854 1.996
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.581 2.667
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.573 157
61 Telecomunicacions 9.578 1.071
62 Serveis de tecnologies de la informació 71.957 9.148
63 Serveis d'informació 7.566 1.733
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.188 782
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.870 576
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 10.984 7.724
68 Activitats immobiliàries 24.549 9.098
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 49.335 13.821
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 21.267 5.857
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 37.343 11.962
72 Recerca i desenvolupament 21.971 2.954
73 Publicitat i estudis de mercat 19.613 8.348
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 18.941 15.641
75 Activitats veterinàries 3.575 1.476
77 Activitats de lloguer 13.072 3.331
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 60.160 564
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.539 3.088
80 Activitats de seguretat i investigació 22.139 442
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 99.660 7.988
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 63.195 8.762
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 228.693 264
85 Educació 140.100 15.291
86 Activitats sanitàries 183.285 20.712
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 49.708 484
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 51.215 650
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.834 8.113
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.026 337
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.032 805
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 40.318 5.045
94 Activitats associatives 19.604 1.301
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.250 6.712
96 Altres activitats de serveis personals 33.203 29.322
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.671 63
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. ..
99 Organismes extraterritorials 476 53
Total 2.809.565 557.581
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.