Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Agost del 2021 (p)
Completa Parcial Fix discontinu No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 29.681 1.996 3.044 2.481 37.202
02 Silvicultura i explotació forestal 1.786 240 77 14 2.117
03 Pesca i aqüicultura 427 .. 1.060 .. 1.533
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. .. ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 31 0 0 0 31
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.090 114 5 11 2.220
09 Activitats de suport a les indústries extractives 38 5 0 0 43
10 Indústries de productes alimentaris 66.772 6.128 605 389 73.894
11 Fabricació de begudes 7.836 813 126 78 8.853
12 Indústries del tabac .. .. .. .. ..
13 Indústries tèxtils 14.864 926 87 50 15.927
14 Confecció de peces de vestir 6.417 1.421 67 35 7.940
15 Indústria del cuir i del calçat 2.983 123 .. .. 3.132
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.541 569 35 22 6.167
17 Indústries del paper 11.046 553 31 39 11.669
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.956 1.362 24 98 15.440
19 Coqueries i refinació del petroli 911 41 0 0 952
20 Indústries químiques 33.490 1.354 67 452 35.363
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.235 930 0 308 25.473
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.452 992 47 80 23.571
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.711 742 31 34 10.518
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.675 324 7 32 8.038
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 41.221 3.008 154 218 44.601
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.135 411 .. .. 6.626
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.984 600 6 184 12.774
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.871 1.481 13 281 27.646
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.210 849 98 213 37.370
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.509 190 32 18 3.749
31 Fabricació de mobles 5.473 494 7 10 5.984
32 Indústries manufactureres diverses 6.288 672 94 39 7.093
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.634 1.197 76 66 15.973
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.505 305 .. .. 4.835
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.202 414 58 36 6.710
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 918 76 .. .. 1.004
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.891 1.505 313 55 19.764
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 323 18 .. .. 344
41 Construcció d'immobles 46.064 4.970 216 208 51.458
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.680 349 32 25 7.086
43 Activitats especialitzades de la construcció 72.939 8.433 339 285 81.996
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 35.009 4.441 47 231 39.728
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 156.967 17.347 2.098 1.202 177.614
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 171.380 82.296 3.180 3.934 260.790
49 Transport terrestre; transport per canonades 57.043 8.489 830 68 66.430
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 815 132 261 21 1.229
51 Transport aeri 6.596 689 206 9 7.500
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.946 5.053 295 242 45.536
53 Activitats postals i de correus 11.749 2.797 41 16 14.603
55 Serveis d'allotjament 29.944 7.021 14.559 432 51.956
56 Serveis de menjar i begudes 73.475 71.029 12.684 252 157.440
58 Edició 8.437 1.109 11 236 9.793
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 4.431 1.306 105 87 5.929
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.285 213 46 21 4.565
61 Telecomunicacions 8.632 862 .. .. 9.553
62 Serveis de tecnologies de la informació 67.165 3.901 22 1.200 72.288
63 Serveis d'informació 6.235 1.354 32 134 7.755
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 31.420 660 .. .. 32.284
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 9.873 840 0 93 10.806
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.872 1.920 .. .. 10.911
68 Activitats immobiliàries 19.389 4.656 239 216 24.500
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 39.397 8.198 28 849 48.472
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 18.672 2.416 61 327 21.476
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 32.473 3.582 76 913 37.044
72 Recerca i desenvolupament 18.928 2.304 10 965 22.207
73 Publicitat i estudis de mercat 15.828 2.530 68 684 19.110
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 14.879 3.773 68 312 19.032
75 Activitats veterinàries 2.255 1.334 0 29 3.618
77 Activitats de lloguer 10.928 1.764 242 169 13.103
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 52.092 10.155 22 215 62.484
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.328 885 261 53 7.527
80 Activitats de seguretat i investigació 18.768 3.551 103 19 22.441
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 44.553 56.754 2.100 122 103.529
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 46.401 16.175 439 403 63.418
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 108.419 17.912 132 89.400 215.863
85 Educació 74.044 35.445 1.310 5.994 116.793
86 Activitats sanitàries 130.690 45.606 94 16.602 192.992
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 33.202 17.383 65 208 50.858
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 24.063 17.820 303 7.256 49.442
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.229 1.535 171 257 5.192
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.964 1.560 117 193 3.834
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.037 979 36 6 4.058
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.368 17.611 3.199 447 35.625
94 Activitats associatives 10.257 5.971 205 1.087 17.520
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.509 664 12 9 4.194
96 Altres activitats de serveis personals 20.593 11.907 541 138 33.179
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 25.175 52.019 28 0 77.222
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 368 84 .. .. 457
Total 2.094.872 599.681 51.116 141.328 2.886.997
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.