Saltar al contingut principal

CST Compte satèl·lit del turisme

El Compte satèl·lit del turisme és un sistema d'informació compost per un conjunt de taules i comptes amb informació macroeconòmica i no monetària que té com a principal objectiu presentar una visió global de l'origen i la destinació de béns i serveis per a les diferents formes de turisme i quantificar-ne la importància en l'economia de Catalunya.

L'anàlisi del turisme requereix elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística per obtenir una informació exhaustiva, coherent i integrada en els comptes econòmics.

Les taules i comptes que s'ofereixen s'adapten als conceptes, definicions i classificacions que figuren a Compte satèl·lit del turisme: Recomanacions sobre el marc conceptual, 2008 de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Els resultats s'obtenen mitjançant l'elaboració de síntesis i anàlisis a partir de diverses fonts estadístiques.

Aquest Compte inclou la informació següent:

  • Taules de la demanda que descriuen, des d'un punt de vista econòmic, la despesa i el consum turístics de les diferents formes de turisme, segons tipus de béns i serveis.
  • Taules de l'oferta, que descriuen l'estructura de producció de les empreses turístiques, els fluxos de béns i serveis i l'ocupació generada en el procés productiu.
  • Taules que interrelacionen l'oferta amb la demanda, que permeten obtenir unes estimacions de l'aportació directa del turisme a l'economia mitjançant el PIB o l'ocupació.
  • Taules addicionals amb informació turística no monetària de context.