Saltar al contingut principal

IST Índex socioeconòmic territorial

L'índex socioeconòmic territorial (IST) és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial, a partir de 6 indicadors sectorials.

L'índex socioeconòmic territorial és un índex relatiu, sense unitats de mesura. S'estableix un valor de referència per a Catalunya igual a 100 i un valor per a cada unitat territorial en comparació amb el valor mitjà de Catalunya. S'ofereixen també valors per decils: el primer decil correspon als territoris amb nivell socioeconòmic més baix i el desè decil als territoris amb nivell més alt.

Els resultats es presenten per agrupacions censals, una divisió de Catalunya en unitats territorials de 9.000 persones de mitjana. Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. De les 853 agrupacions censals definides a Catalunya, 713 són inframunicipals, 26 corresponen a un municipi cada una i 114 són supramunicipals (agrupacions de municipis dins de la seva comarca). S'ofereixen també resultats per municipis, barris de Barcelona, comarques i Catalunya.

L'índex socioeconòmic territorial és una estadística de periodicitat anual, amb valors des de l'any 2015.

Mapes interactius de l'índex socioeconòmic territorial per municipis i agrupacions censals

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

Taules disponibles