Saltar al contingut principal

Aquest grup de taules ofereix la distribució territorial de l'oferta dels principals tipus d'equipaments de serveis socials. D'acord amb la naturalesa jurídica de l'entitat titular es classifiquen en:

  • iniciativa pública: entitats de naturalesa pública
  • iniciativa social: entitats de naturalesa privada sense finalitat de lucre
  • iniciativa mercantil: entitats de naturalesa privada amb finalitat lucrativa

Aquesta informació prové del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Salvaguardant el secret estadístic, s'ha previst que per als municipis de menys de 500 habitants en els quals hi hagi menys de 3 persones beneficiàries d'un dels tipus de pensió no es proporcioni la informació per àmbit municipal. Les dades d'aquests municipis sí que es comptabilitzen en les taules agregades d'altres àmbits territorials. Pels municipis afectats la informació apareix com a "..".

Definicions

Places en residències per a gent gran

Nombre de places dels centres que ofereixen els serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans. Aquests serveis adopten dues modalitats:

  • serveis de llar residència: adreçats a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal.
  • serveis de residència assistida: adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants, i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.

No s'inclouen els centres d'assistència sociosanitària.

Centres de dia per a gent gran

Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans amb dependències. Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.

Centres residencials per a persones amb discapacitat

Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir persones amb un alt grau d'afectació que necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials o de localització geogràfica, no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable ingressar-les de manera temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques.

Llars residencials per a persones amb discapacitat

Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent per a persones amb discapacitat amb autonomia per a les activitats de la vida diària, quan la seva permanència en la llar familiar ha esdevingut impossible o desaconsellable com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o pel fet de no disposar de condicions sociofamiliars i assistència adequades.

Centres d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat

Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn d'atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats que, a causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.

Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat

Serveis adreçats a facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador a persones amb discapacitat en edat laboral i que no hagin pogut integrar-se en l'àmbit laboral, per tal que puguin assolir la màxima integració dins les possibilitats de cada usuari. Aquests serveis adopten dues modalitats:

  • serveis de teràpia ocupacional: s'accentua la funció terapèutica.
  • serveis ocupacionals d'inserció: tenen més importància les activitats prelaborals.