Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 2020
    Valor
No han treballat 562,9
Menys de 30 hores setmanals 424,9
De 30 a menys de 35 hores setmanals 245,0
De 35 a menys de 40 hores setmanals 357,0
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.354,8
45 hores setmanals i més 262,3
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles