Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 147,9 1.253,2 1.175,7 2.576,8
No assalariats 34,1 243,7 213,1 490,9
Total 182,0 1.497,0 1.388,8 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles