Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 517,5 57,8 575,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.166,6 198,3 2.364,9
45 hores setmanals i més 133,0 191,0 324,1
Sense horari habitual 57,0 69,7 126,8
Total 2.874,2 517,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles