Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català

[1] Reglament (CEE) 3037/90, de 9 d'octubre de 1990, relatiu a NACE-Rev.1

El funcionament del mercat interior precisa de normes estadístiques aplicables a la recollida, transmissió i publicació de les dades estadístiques estatals i comunitàries amb l'objectiu de què les empreses, institucions financeres, administracions i tots els altres agents econòmics del mercat únic disposin de dades estadístiques comparables i fiables.

Aquesta informació és necessària per a les empreses amb la finalitat d'avaluar la seva competitivitat, i útil per a les instruccions comunitàries amb l'objectiu de prevenir tota distorsió de competència. El subministrament d'informació estadística integrada, junt amb la seva fiabilitat, rapidesa, fluidesa i el grau de desgloçament que precisa la gestió del mercat interior, només resultarà evident si els Estats membres utilitzen nomenclatures d'activitats vinculades a la nomenclatura comunitària.

Cal preveure la possibilitat de què els Estats membres, per satisfer les seves necessitats estatals, puguin conservar o insertar en les seves nomenclatures subdivisions complementàries basades en la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea (NACE-Rev.1).

La compatibilitat internacional de les estadístiques econòmiques necessita que els Estats membres i les institucions comunitàries utilitzin nomenclatures d'activitats econòmiques que estiguin directament relacionades amb la Classificació industrial internacional uniforme (CIIU), de les Nacions Unides, per a totes les activitats econòmiques.

La utilització de la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea (NACE-Rev.1) necessita que la Comissió estigui assistida pel Comitè del programa estadístic creat mitjançant la Decisió 89/382/CEE, Euratom, per a totes les qüestions relatives a l'aplicació del Reglament en qüestió, en particular, la interpretació d'aquesta nomenclatura, les modificacions de menys importància que hagin d'introduir-se en la mateixa, la redacció i l'actualització de les notes explicatives corresponents.

És indispensable que el contingut de les categories de la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea (NACE-Rev.1) s'interpreti de manera uniforme a tots els Estats membres.

En definitiva, el Reglament té com a objectiu primordial establir una Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea (NACE-Rev.1) per tal d'assegurar la comparabilitat entre les nomenclatures estatals i comunitàries i, en conseqüència, entre les corresponents estadístiques estatals i comunitàries.

Es crea una base comuna per a la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea, denominada NACE-Rev.1, que es correspon amb la següent estructura:

- un primer nivell format per partides identificades mitjançant un codi alfabètic d'1 dígit (seccions);
- un nivell intermig format per partides identificades mitjançant un codi alfabètic de dos dígits (subseccions);
- un segon nivell format per partides identificades mitjançant un codi numèric de dos dígits (divisions);
- un tercer nivell format per partides identificades mitjançant un codi numèric de tres dígits (grups);
- un quart nivell format per partides identificades mitjançant un codi numèric de quatre dígits (classes).

Els serveis de la Comissió utilitzaran la NACE-Rev.1 per a totes les estadístiques d'activitats econòmiques.

Les estadístiques d'activitats econòmiques dels Estats membres s'elaboraran utilitzant la NACE-Rev.1 o una nomenclatura estatal que es derivi de la mateixa i que compleixi les normes següents:

- les nomenclatures estatals comprendran nivells que corresponen als de la NACE-Rev.1, és a dir, cada nivell estarà constituït per les mateixes partides que el nivell corresponent de la NACE-Rev.1, o bé per partides que constitueixin una subdivisió exacta de les mateixes;
- es podran introduir nivells addicionals;
- cada nivell, llevat del més elevat, s'haurà de poguer agregar per tal de correspondre's exactament al nivell immediatament superior de la NACE-Rev.1;
- la codificació podrà ser diferent.

Les nomenclatures d'activitats econòmiques dels Estats membres inclouran una taula de correspondència entre la nomenclatura estatal i la NACE-Rev.1.

El Comitè de la Comissió, compost per representants dels Estats membres i presidit per un representant de la Comissió, podrà examinar qualsevol qüestió relativa a la NACE-Rev.1, plantejada pel seu president, per pròpia iniciativa o bé a petició del representant d'un Estat membre, pel que fa a:

- la interpretació de la NACE-Rev.1;
- les modificacions que s'hagin d'introducir en la NACE-Rev.1;
- la preparació i la coordinació dels treballs de revisió de la NACE-Rev.1;
- la redacció i l'actualització de les notes explicatives relatives a la NACE-Rev.1;
- l'examen dels problemes que resultin de l'aplicació de la NACE-Rev.1 en les nomenclatures d'activitats econòmiques dels Estats membres;
- la coordinació dels treballs de les organitzacions internacionals en l'àmbit de les nomenclatures d'activitats econòmiques, en particular la CIIU i les seves notes explicatives.

Índex


Tema[1] Reglament (CEE) 3037/90, de 9 d'octubre de 1990, relatiu a la NACE-Rev.1

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Harmonització de les principals classificacions d'activitat econòmiques

Tema[4] Característiques de la Nomenclatura d'activitats econòmiques NACE-Rev.1