Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català

[3] Harmonització de les principals classificacions d'activitat econòmiques

Atenent l'agrupació de les classificacions econòmiques de caràcter estadístic presentades anteriorment, la majoria de les tasques orientades a la seva estandardització s'han centrat en l'establiment d'un sistema harmonitzat de les classificacions econòmiques mitjançant el desenvolupament de correspondències. En aquest sentit, a la Comissió d'Estadística de Nacions Unides que va tenir lloc l'any 1972 i posteriorment l'any 1973 a la Conferència d'Estadístics Europeus es va arribar a un acord generalitzat per millorar l'harmonització entre les classificacions econòmiques internacionals, que fins aquell moment eren molt diferents i plantejaven problemes de comparabilitat de dades econòmiques entre països. L'harmonització va afectar les següents classificacions:

Classificacions d'activitats econòmiques

       Àrea de Nacions Unides (NU):
       Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques-Rev.2 (CIIU-Rev.2)

       Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE):
       Nomenclatura general de les activitats econòmiques en les Comunitats Europees (NACE-70)

Classificacions de productes

- Comerç exterior

       Àrea de Nacions Unides (NU):
       Classificació uniforme per al comerç internacional-Rev.2 (CUCI-Rev.2)

       Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE):
       Substitució de la NIMEXE per la Nomenclatura combinada (NC)

- Béns i serveis

       Àrea de Nacions Unides (NU):
       Classificació internacional de béns i serveis (CIBS)

       Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE):
       Nomenclatura de productes industrials (NIPRO)

Aquesta harmonització també va afectar les classificacions estatals, com són: la Clasificación nacional de actividades económicas de 1974 (CNAE-74) i la Clasificación nacional de bienes y servicios de 1978 (CNBS-78).

[3.1] El procés d'harmonització internacional

Antecedents en l'àmbit comunitari

Actualment quasi tots els estats membres de la Comunitat tenen el seu propi sistema de classificacions. Aquests sistemes, que estan adaptats a les diferents estructures i necessitats de les economies estatals, no sempre han concordar entre ells. L'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT), conscient que la necessitat de compatibilitzar les estadístiques depenia de l'existència d'unes classificacions harmonitzades, es va veure obligada, durant la dècada dels 70, a elaborar una classificació comunitària de les activitats econòmiques que servís de base per a la recollida i presentació d'estadístiques normalitzades.

L'any 1970 EUROSTAT elaborà la Nomenclatura general de les activitats econòmiques en les Comunitats Europees (NACE-70) que, com el seu nom indica, és una classificació d'activitats econòmiques i inclou tota la gamma d'aquestes activitats. A partir de la NACE-70 es va elaborar la classificació NACE-CLIO per a la comptabilitat regional i taules input- output.

No obstant això, per raons pràctiques, la tasca que va culminar en l'elaboració de la NACE-70 es va dur a terme per etapes, unes anteriors en el temps i altres posteriors:

a) Durant els anys 1961-63 es va elaborar la Nomenclatura de les indústries establertes en les Comunitats Europees (NICE).

b) L'any 1965 s'elaborà la Nomenclatura del comerç en les Comunitats Europees (NEC)

c) L'any 1967 es va crear una nomenclatura que comprenia tots els aspectes del sector agrari, la Nomenclatura comuna de productes agrícoles (NAPRO).

d) L'any 1975 s'elaborà la Nomenclatura comuna de productes industrials (NIPRO) que és una classificació de productes industrials per branques de producció.

f) Per últim, s'elaborà la Nomenclatura comuna de productes energètics (NEPRO), element imprescindible d'estadístiques energètiques.

La NACE-70 no va ser regulada per cap reglament. Les dades de la Comunitat es recollien d'acord amb les classificacions estatals i es transformaven per mitjà de claus de conversió, les quals reduïen la seva comparabilitat. A més, també era escassament comparables a escala internacional amb altres classificacions d'activitats econòmiques. Per últim, pràcticament no existien els corresponents nexes entre la NACE-70 (classificació d'activitats econòmiques) i les classificacions de productes.

L'any 1972 EUROSTAT va emprendre l'elaboració d'un model de comptes regionals. Aquest model s'ha establert dins l'esquema general del Sistema europeu de comptes econòmics integrats (SEC) i forma un conjunt denominat SEC-Regional (SEC-Reg).

El SEC utilitza una sèrie de classificacions, entre elles tenim la classificació de les branques. Aquesta classificació s'estableix a partir de la NACE-70. En funció de l'agrupació per branques per a la elaboració de les taules input-output cada branca correspon a un grup o més.

La branca constitueix una agrupació d'unitats de producció homogènia. El conjunt d'activitats recollides en una branca es descriu amb referència a una classificació de productes. La branca només produeix els béns o serveis descrits en la classificació.

Les branques són unitats d'anàlisi econòmica que no poden ser observades normalment de forma directa, per això han de reorganitzar-se a partir de les dades recollides en enquestes estadístiques.

La tabulació de les taules input-output està basada en la classificació NACE-CLIO que és una classificació d'activitats mútuament excloents, aplicada a les unitats de producció homogènia.

Cada grup de la NACE-CLIO es defineix:

* pel que fa als béns, per l'extingida NIMEXE (Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior del països de la CEE utilitzada fins a 1988)

* pel que fa als serveis, per l'enumeració continguda a la NACE-70 (versió utilitzada per a la recollida d'estadístiques bàsiques)

En el seu dia es va elaborar una correspondència entre la CNBS-78 i la NIMEXE, que permetia la conversió de les dades de producció de béns i serveis obtingudes a les estadístiques definides segons les categories de la CNAE-74.

El SEC-Reg utilitza la Classificació d'activitats econòmiques de les Comunitats Europees, corresponent a les taules input-output (NACE-CLIO R.44), reagrupada en setze branques (NACE-CLIO R.17). Aquesta major agregació de les branques a nivell regional està condicionada fonamentalment per dos fets: obligatorietat de guardar el secret estadístic i la menor disponibilitat d'informació.

La CNAE-74 es va dissenyar dins el marc de la NACE-70, per la qual cosa la seva estructura i contingut són pràcticament idèntics, encara que no va arribar al cinquè nivell de desagregació.

[3.2] Marc de revisió de les classificacions d'activitats econòmiques (CIIU-Rev.3, NACE-Rev.1 i CNAE-93)

Vistes les mancances existents en el marc de les classificacions econòmiques amb fins estadístics, l'any 1974 la Comissió d'Estadística de Nacions Unides va aprovar, conjuntament amb la Comunitat Europea, un programa on s'establien les següents directrius per a la seva harmonització:

a) Primerament, es procediria a elaborar, simultàniament, un sistema integrat de nomenclatures d'activitats i productes (SINAP) amb dues parts independents; una d'activitats econòmiques (SINAP A) i un altra de productes (SINAP P), que tindrien un caràcter auxiliar i provisional.

b) Per a les classificacions de productes, es prendrien les rúbriques més detallades de la classificació de mercaderies, denominada Sistema harmonitzat (SH), elaborada pel Consell de Cooperació Duanera (CCD). Aquesta classificació va entrar en vigor a principi de 1988.

c) Una vegada desenvolupades aquestes classificacions, s'emprarien com a base material per efectuar conjuntament la revisió de la CIIU-Rev.2 i la NACE-70, i d'aquesta manera totes dues classificacions tindrien una estructura idèntica i donarien solució als problemes de correspondència que es produïen; es crearia per part de Nacions Unides, a més, una classificació central de productes (CPC) no integrada amb les activitats, basada en el Sistema harmonitzat (SH) que servís, tant per a les estadístiques de producció, com per a les de comerç exterior. Aquesta classificació es va aprovar al febrer de 1989.

L'harmonització de les dues classificacions d'activitats econòmiques més rellevants, és a dir, la CIIU-Rev.2 i la NACE-70, es va efectuar conjuntament per mitjà del Sistema integrat de nomenclatures d'activitats i de productes (SINAP), el qual va actuar com a eix de correspondències.

L'Oficina Estadística de Nacions Unides, EUROSTAT i els representants dels estats comunitaris van col·laborar en l'elaboració de la CIIU-Rev.3, que va ser adoptada per la Comissió d'Estadística de les Nacions Unides el febrer del 1989.

Partint d'aquesta classificació, EUROSTAT i els representants dels estats membres van elaborar una versió revisada de la NACE-70, a partir de l'estructura lògica de la CIIU-Rev.3 però introduint un major grau de detall. La NACE-Rev.1 ha recollit les característiques bàsiques de les estructures estatals reflectint les activitats més importants, comunes a tots els estats membres, i, també, les activitats importants que no es trobin a tots els països, o els casos en què el grau d'importància difereixi considerablement d'un país a un altre.

Els trets diferenciadors més rellevants entre ambdues classificacions atenen les següents consideracions:

a) Considerant les diferències existents entre l'economia de la Comunitat i la dels països en desenvolupament, l'aplicació d'aquest fet diferencial va aconsellar la introducció d'un considerable nombre de conceptualitzacions addicionals que no figuraven a la CIIU-Rev.3. Malgrat que hi ha grans semblances en l'economia dels països comunitaris, el criteri indicat ha produït un considerable augment del nombre de partides de la NACE-Rev.1 en comparació amb la CIIU-Rev.3, i també certes diferències respecte a determinades classificacions estatals.

b) Un altre principi, íntimament vinculat a l'anterior encara que no es veu afectat per l'actual importància de les especialitats implicades, va suposar la inclusió de camps d'activitat molt sensibles, o bé amb relació al futur (electrònica i enginyeria informàtica, alguns serveis d'elevat nivell tecnològic), o bé amb relació al passat (alguns sectors de les indústries metal·lúrgiques i extractives).

Les noves CIIU-Rev.3 i la Nomenclatura estadística d'activitats a les Comunitats Europees (NACE-Rev.1) són idèntiques pel que fa a l'estructura, contingut i codificació.

La Comunitat Europea, davant la perspectiva de l'Acta Única, va prendre la decisió d'ampliar, per a l'ús comunitari, la CIIU-Rev.3 i la CPC, ja que aquestes dues classificacions no podien satisfer suficientment les necessitats d'informació estadística de la CEE davant les expectatives del mercat únic europeu, a partir del 1993, i la necessitat d'elaborar polítiques comunes basades en una informació estadística integrada, harmonitzada i àmplia.

En qualsevol cas, i per tal de preservar l'harmonització internacional, la CIIU-Rev.3 va constituir la base a partir de la qual s'obtingué l'estructura de NACE-Rev.1, mitjançant l'aplicació simultània de dos criteris:

a) Els dos primers nivells (seccions i divisions) entre CIIU-Rev.3 i NACE-Rev.1 es mantenen idèntics, fins i tot en la seva codificació, donant al primer nivell de NACE-Rev.1 una major flexibilitat amb la creació d'un nivell intermedi (subseccions), que és un desglossament exacte del nivell 1; que, per tant, no altera la relació establerta.

b) Dins els nivells 3 i 4 de CIIU-Rev.3 (grups i classes) es desagrega el contingut d'aquelles categories que es considera necessari prenent com a pauta les diferents classificacions estatals dels països comunitaris i atenent, en la mesura del possible, les demandes d'usuaris i productors d'informació estadística.

D'altra banda, per efectuar la desagregació, es van establir dues regles que van assegurar la correspondència directa dels continguts entre categories de les dues classificacions:

a) El contingut d'una categoria CIIU-Rev.3 no pot alterar-se, és a dir, no es pot traslladar una determinada activitat a una altra categoria, ni sumar dues categories per ser desglossades posteriorment.

b) La suma del contingut de les categories resultants d'una desagregació ha de ser igual que el contingut de la categoria CIIU-Rev.3 desagregada.

L'establiment d'un grau de desagregació més elevat que recull la NACE-Rev.1 va afectar també la CPC de Nacions Unides basada en el Sistema harmonitzat (SH) per la part de béns transportables, que serveix tant per a les estadístiques de producció, com per a les de comerç exterior. En aquest sentit, les necessitats d'informació i la desagregació van determinar l'elaboració de la Classificació estadística de productes per activitats (CPA), una CPC de la CEE, que inspirada en la de Nacions Unides és molt més àmplia i s'ajusta a les categories de la NACE-Rev.1.

La utilització de la CPA, en qualitat de classificació comunitària de béns i serveis, es preveu que substituirà la utilització de la NACE-CLIO.

A partir de la creació a la NACE-Rev.1 dels nivells intermedis (subseccions) més les seccions restants sense dividir, es van crear un conjunt de rúbriques que es van identificar amb les grans branques productores de béns i serveis, a partir de les quals es podien obtenir taules input-ouput, agregades, la qual cosa facultarà que es puguin donar resultats amb una periodicitat més curta. De la mateixa manera, les 60 divisions corresponen a una R-60, creada per ser utilitzada a les taules que s'elaborin amb una periodicitat més àmplia.

Pel que fa al procés d'adaptació de la classificació comunitària en els sistemes estadístics dels estats membres, es van donar dues possibilitats:

a) Es podien introduir rúbriques més detallades d'acord amb els requisits de les seves economies i també nivells addicionals. Cadascun d'aquests nivells, exceptuant el més alt, haurien d'estar agregats exactament en el nivell superior immediat.

b) Es podia utilitzar un sistema de codificació diferent, en aquest cas els estats membres publicarien la seva classificació junt amb un codi suplementari on s'indiqui la relació amb la NACE-Rev.1.

El Reglament de la NACE-Rev.1 va complir així una sèrie d'objectius: comparabilitat de les dades a nivell comunitari, comparabilitat de les dades a escala internacional, transmissió més ràpida de les dades i estalvi per als agents econòmics, atès que se'ls permet proporcionar i trobar informació fàcilment.

Índex


Tema[1] Reglament (CEE) 3037/90, de 9 d'octubre de 1990, relatiu a la NACE-Rev.1

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Harmonització de les principals classificacions d'activitat econòmiques

Tema[4] Característiques de la Nomenclatura d'activitats econòmiques NACE-Rev.1