Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català

[4] Característiques de la Nomenclatura d'activitats econòmiques NACE-Rev.1

[4.1] Estructura de la NACE-Rev.1

Segons indica l'article 2 del Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell del 9 d'octubre del 1990 es crea una base comuna per a les nomenclatures en les Comunitats Europees, denominada NACE Rev.1. La part obligatòria d'aquesta nova NACE s'articula de forma integrada en quatre nivells d'agregació :

- un primer nivell que consta de 17 categories denominades grans divisions o seccions identificades mitjançant un codi alfabètic d'un caràcter (de la A a la Q);

- un nivell intermedi que consta de 16 categories intermèdies denominades subseccions en què es desagregen les grans divisions C i D que s'identifiquen per un codi alfabètic de dos caràcters. Amb això resulten un total de 31 conjunts a aquest nivell [17 (de l'A a la Q) + 16 (desagregacions de les grans divisions C i D) -2 (grans divisions C i D)];

- un segon nivell que consta de 60 categories denominades divisions, identificades mitjançant un codi numèric de dues xifres (d'01 a la 99 amb forats intermedis);

- un tercer nivell que consta de 222 categories denominades grups, identificades mitjançant un codi numèric de tres xifres on les dues primeres corresponen al codi de la divisió a què pertany el grup;

- un quart nivell que consta de 516 categories denominades classes, identificades mitjançant un codi numèric de quatre xifres, les tres primeres corresponen al codi de grup en què s'integra la classe.

Com pot observar-se els codis alfabètics són independents de la codificació numèrica encara que existeixi, de fet, una integració completa entre grans divisions o seccions, subseccions, divisions, grups i classes.

Els criteris de classificació seguits a la NACE-Rev.1 han estat:

- La naturalesa dels serveis prestats o dels béns produïts i el seu grau de transformació;

- l'ús i la destinació dels béns i serveis;

- les primeres matèries utilitzades;

- el procés de producció i la tecnologia emprada;

- l'organització i el finançament de la producció.

[4.2] Contingut de la NACE-Rev.1

La NACE-Rev.1 té, en general, una dimensió més reduïda que la NACE-70, la qual disposa cinc nivells i és similar a la dimensió de la classificació nacional d'activitats econòmiques vigent des de l'any 1974, (CNAE-74). Això no vol dir que totes les categories estiguin més agregades sinó que, pel contrari,algunes se n'han expandit mitjançant l'agregació d'altres éssent el sector comerç el més afectat per aquest fenomen, ja que en el quart nivell, el nombre de les seves categories s'ha vist reduït en un 35 % sobre el total dels serveis.

La CNAE-74 es va dissenyar dins el marc de la NACE-70, per la qual cosa la seva estructura i contingut és pràcticament igual a ella, encara que no va arribar al cinquè nivell de desagregació.

La CNAE-93 s'ha dissenyat respectant exactament els quatre nivells de la nova NACE-Rev.1, creant un cinquè nivell (subclasse) integrat en el sistema de la mateixa manera que els anteriors. No obstant existeix la possibilitat que eventualment es desagregi o elimini alguna agrupació a nivell de classe.

[4.3] Diferències estructurals entre la NACE-70 i la NACE-Rev.1

El quadre següent il·lustra aquestes observacions:

Classificació Nivells
1 I 2 3 4
NACE 70
(S'omet el cinquè nivell)
Total 10 - 63 343 758
Indústria 5 - 32 133 589
Construcció 1 - 1 5 28
Serveis 4 - 30 *138+67 143
NACE Rev.1
Total 17 16 60 222 516
Indústria 5 16 33 127 188
Construcció 1 - 1 5 16
Serveis 11 - 26 87 212

* 67 són serveis no destinats a la venda.

La introducció de 17 grans categories i les 16 intermèdies en lloc de les 10 habituals constitueix la nota més destacada.

De la comparació entre les estructures NACE-Rev.1 i la NACE-70 es dedueix que existeixen canvis substancials entre ambdues classificacions motivats, principalment, per la diferent utilització que s'ha fet dels criteris de classificació.

Índex


Tema[1] Reglament (CEE) 3037/90, de 9 d'octubre de 1990, relatiu a la NACE-Rev.1

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Harmonització de les principals classificacions d'activitat econòmiques

Tema[4] Característiques de la Nomenclatura d'activitats econòmiques NACE-Rev.1