Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català

[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4164 - 30/06/2004

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
ORDRE ECF/217/2004, de 15 de juny, per la qual s'aprova la revisió de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93).

ORDRE

ECF/217/2004, de 15 de juny, per la qual s'aprova la revisió de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93).

El Decret 97/1995, de 21 de febrer, va aprovar la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993(CCAE-93).

Vista la conveniència de compatibilitzar les classificacions homòlogues d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb les del seu entorn, derivades del compliment del Reglament de la Comissió Europea núm. 29/2002, de 19 de desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament del Consell de la Comunitat Econòmica Europea núm. 3037/1990, pel qual s'estableix la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea, Revisió 1.1 (NACE-Rev. 1.1), i el Reial decret 330/2003, de 14 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-93);

Vistes les modificacions derivades del desenvolupament tecnològic i econòmic en els darrers deu anys i, al mateix temps, les conseqüències de l'expiració del Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer;

Atès el que disposa l'article 10.q) de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya;

Atès el que estableix l'annex 3, relatiu a la descripció identificativa de les estadístiques consolidades de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, i el que disposa el Decret 362/2002, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2003;

Atès que la disposició final primera del Decret 97/1995, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93), autoritza el conseller d'Economia i Finances perquè dugui a terme una revisió periòdica de l'esmentada classificació, a proposta de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia al Consell Català d'Estadística;

A proposta de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb l'assessorament terminològic del Termcat i una vegada consultats la Junta de Govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Consell Català d'Estadística,

Ordeno:

Article 1

S'aprova la revisió de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93), que s'anomena Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (abreujadament, CCAE-93 Rev. 1).

Article 2

2.1 L'estructura de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev. 1) figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

2.2 Les modificacions de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93)introduïdes per la revisió figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposicions addicionals

1. En els termes que estableix el Decret 97/1995, de 21 de febrer, és obligatori l'ús de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev. 1) per a la presentació de resultats de les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic de Catalunya i d'aquelles a les quals les lleis concedeixen els beneficis legals corresponents, i en les relacions amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els termes que estableix la legislació estadística catalana i d'acord amb el que disposa la legislació sobre política lingüística de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i també en tota la documentació administrativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes en la qual figurin activitats econòmiques codificades,independentment del seu aprofitament estadístic.

2. L'Institut d'Estadística de Catalunya elaborarà, dins dels tres mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, una publicació sobre la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 que contingui la informació següent:

a) L'estructura de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1.

b) Les notes explicatives relatives a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1.

c) L'índex temàtic que faciliti la consulta de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1.

d) Les correspondències de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 amb les seves homòlogues d'ús obligatori en els àmbits estatal i comunitari.

3. L'Institut d'Estadística de Catalunya prestarà suport tècnic a aquells òrgans de les administracions públiques catalanes que per la seva activitat específica requereixin d'una major desagregació de la classificació de productes segons la nomenclatura d'activitats econòmiques aprovada per aquesta Ordre, mentre no s'aprovi la revisió de la Classificació catalana de productes ordenats per activitats 1996 (CCPA-96), com a desagregació de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 de juny de 2004

Antoni Castells
Conseller d'Economia i Finances

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Tema[3] Marc històric i conceptual

Tema[4] Característiques de la CCAE-93 Rev.1

Tema[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

Tema[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics