Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema011Producció agrícola
Tema012Producció ramadera
Tema013Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema014Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
Tema015Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema020Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema050Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis relacionats amb la pesca
Tema101Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Tema102Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema103Extracció i aglomeració de torba
Tema111Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema112Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema120Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema131Extracció de minerals de ferro
Tema132Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Tema141Extracció de pedra
Tema142Extracció de sorres i argiles
Tema143Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Tema144Producció de sal
Tema145Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
Tema151Indústries càrnies
Tema152Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema153Preparació i conservació de fruites i hortalisses
Tema154Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
Tema155Indústries làcties
Tema156Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Tema157Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Tema158Fabricació d'altres productes alimentaris
Tema159Elaboració de begudes
Tema160Indústries del tabac
Tema171Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema172Fabricació de teixits tèxtils
Tema173Acabament de tèxtils
Tema174Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
Tema175Altres indústries tèxtils
Tema176Fabricació de teixits de punt
Tema177Fabricació d'articles amb teixits de punt
Tema181Confecció de peces de vestir de cuir
Tema182Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris
Tema183Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
Tema191Preparació, adobament i acabament del cuir
Tema192Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
Tema193Fabricació de calçat
Tema201Serrada, planejament i preparació industrial de la fusta
Tema202Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Tema203Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Tema204Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema205Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Tema211Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema212Fabricació d'articles de paper i de cartó
Tema221Edició
Tema222Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema223Reproducció de suports enregistrats
Tema231Coqueries
Tema232Refinació de petroli
Tema233Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tema241Fabricació de productes químics bàsics
Tema242Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema243Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema244Fabricació de productes farmacèutics
Tema245Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Tema246Fabricació d'altres productes químics
Tema247Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Tema251Fabricació de productes de cautxú
Tema252Fabricació de productes de matèries plàstiques
Tema261Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema262Fabricació de productes ceràmics no refractaris, llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema265Fabricació de ciment, calç i guix
Tema266Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema267Indústries de la pedra
Tema268Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
Tema271Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Tema272Fabricació de tubs
Tema273Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
Tema274Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
Tema275Fosa de metalls
Tema281Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema282Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema283Fabricació de generadors de vapor
Tema284Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema285Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general
Tema286Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema287Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
Tema291Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema292Fabricació d'altres màquines, equips i materials mecànics d'ús general
Tema293Fabricació de maquinària agrària
Tema294Fabricació de màquines eines
Tema295Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296Fabricació d'armes i municions
Tema297Fabricació d'aparells domèstics
Tema300Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema311Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema312Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema313Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
Tema314Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Tema315Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema316Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
Tema321Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3222
4TemaClassesNUM4503