Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema01Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema02Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema05Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema10Extracció d'hulla i lignit; extracció de torba
Tema11Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema12Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema13Extracció de minerals metàl·lics
Tema14Explotació d'altres mines i pedreres
Tema15Elaboració de productes alimentaris i begudes
Tema16Elaboració de productes de tabac
Tema17Fabricació de productes tèxtils
Tema18Fabricació de peces de vestir; adobament i tenyiment de pells
Tema19Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
Tema20Producció de fusta i fabricació de productes de fusta i suro, llevat de mobles; fabricació d'articles de cistelleria i esparteria
Tema21Fabricació de paper i de productes de paper
Tema22Activitats d'edició i impressió i de reproducció de suports enregistrats
Tema23Coqueries, productes de la refinació del petroli i combustibles nuclears
Tema24Fabricació de substàncies i productes químics
Tema25Fabricació de productes de cautxú i de plàstic
Tema26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema27Fabricació de productes bàsics de la metal·lúrgica
Tema28Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema30Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema31Fabricació de maquinària i aparells elèctrics ncaa
Tema32Fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33Fabricació d'instruments mèdics, òptics i de precisió, i fabricació de rellotges
Tema34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35Fabricació d'altres tipus d'equip de transport
Tema36Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
Tema37Reciclatge
Tema40Producció i distribució d'electricitat, gas, vapor i aigua calenta
Tema41Captació, depuració i distribució d'aigua
Tema45Construcció
Tema50Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor i motocicletes; venda al detall de combustible per a vehicles de motor
Tema51Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat del comerç de vehicles de motor i motocicletes
Tema52Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor i motocicletes; reparació d'efectes personals i estris domèstics
Tema55Hotels i restaurants
Tema60Transport terrestre; transport per canonades
Tema61Transport per aigua
Tema62Transport aeri
Tema63Activitats de transport complementàries i auxiliars; activitats d'agències de viatges
Tema64Correus i telecomunicacions
Tema65Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
Tema66Assegurances i plans de pensions, llevat de la seguretat social obligatòria
Tema67Activitats auxiliars de la mediació financera
Tema70Activitats immobiliàries
Tema71Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris domèstics
Tema72Informàtica i activitats que s'hi relacionen
Tema73Investigació i desenvolupament
Tema74Altres activitats empresarials
Tema75Administració pública i defensa; plans de seguretat social d'afiliació obligatòria
Tema80Ensenyament
Tema85Serveis socials i de salut
Tema90Eliminació de rebuigs i aigües residuals, sanejament i activitats similars
Tema91Activitats d'associacions ncaa
Tema92Activitats d'esbargiment i activitats culturals i esportives
Tema93Altres activitats de serveis
Tema95Llars que ocupen personal domèstic
Tema99Organitzacions i òrgans extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3159
4TemaClassesNUM4292