Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català

Criteris per a la implementació de la CCO-2011

Des del punt de vista de la difusió de resultats estadístics, es recomana l'adopció dels criteris següents, tant per a la producció estadística de l'Idescat com per a la producció estadística de la resta d'agents del Sistema estadístic de Catalunya.

Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2010 i anteriors: format CCO-1994

Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2011 i posteriors: format CCO-2011

Exemple: Enquesta de població activa.

El 2010 es va iniciar la codificació de les variables d'ocupació de l'Enquesta de població activa (EPA) per tal d'adaptar-la a la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011). Per a l'any 2010 l'Idescat publica les dades amb les dues classificacions, la CCO-1994 i la CCO-2011. L'Idescat també publica les estimacions de la població ocupada segons la CCO-2011 per al període 2000-2009, calculades a partir de la matriu de doble codificació entre la CCO-1994 i la CCO-2011.

Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2009 i recollides l'any 2010: format CCO-1994

Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2010 i recollides l'any 2011 i posterior: format CCO-2011

Exemple: Enquesta anual d'estructura salarial.

Pel que fa a l'edició de qüestionaris de recollida, l'adopció de la CCO-2011 es materialitza en les operacions de camp sobre dades de l'exercici 2011 (en endavant) que es trametin a partir del 2011 a les empreses i ciutadans.

En relació amb les sèries estadístiques temporals que quedin afectades pel canvi de la nova CCO-2011, caldrà considerar l'oportunitat de reconvertir les dades antigues amb el format CCO-2011 (si hi ha prou informació de base), com ja s'ha fet en el cas de l'Enquesta de població activa (EPA).

Finalment, es recomanen els textos que segueixen a continuació com a peus de taula segons les dues circumstàncies o situacions següents:

Situació 1:

Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2010 i anteriors

Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2009 i recollides l'any 2010

Text: Classificació catalana d'ocupacions 1994 (CCO-1994)

Situació 2:

Informació d'estadístiques conjunturals (trimestrals i mensuals) relatives a l'any 2011 i posteriors

Informació d'estadístiques estructurals relatives a l'any 2010 i recollides l'any 2011 i posterior

Text: Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011)