Saltar al contingut principal

1. Contingut

El calendari de difusió de resultats estadístics de l'Idescat recull les dates de difusió de la producció estadística de l'Idescat, d'acord amb el que estableix el Programa anual d'actuació estadística vigent.

Podeu ordenar les actuacions de les estadístiques per dos criteris:

  • Per data: les estadístiques es presenten ordenades pel dia previst de difusió (pel mes, les que tenen el dia pendent de determinar). Si cliqueu al codi, podeu veure el calendari anual d'aquella estadísitica.
  • Per estadística: les estadístiques es presenten ordenades alfabèticament pel codi.

En alguns casos es distingeixen tres estats de les actuacions estadístiques:

  • Avanç: quan l'actualització de les dades és una explotació parcial de l'estadística.
  • Provisional: quan l'actualització és una primera explotació dels resultats estadístics, però que hi ha pendent l'actualització definitiva (que pot fer variar les dades).
  • Definitiu: quan els resultats provisionals d'una estadística passen a ser definitius.

Podeu consultar l'última novetat d'una estadística que ha estat actualitzada durant l'últim any, clicant al període de referència.

Podeu exportar-vos el calendari de l'Idescat en format iCalendar.

2. Datació

El calendari inclou la data de difusió de les estadístiques conjunturals (és a dir, les que es difonen amb una periodicitat inferior a un any). A l'apartat "Dia pendent de determinar" hi ha la llista de les estadístiques estructurals (les que es difonen amb una periodicitat superior a un any). La data de difusió d'aquestes estadístiques es concreta l'últim dia laborable del mes anterior al de la difusió.

3. Període de referència

El període de referència d'una estadística indica l'interval de temps de què tracten les dades que es difonen. Si l'estadística és conjuntural, generalment el període de referència és mensual o trimestral. Si l'estadística és estructural, generalment el període de referència és anual, biennal, quadriennal. Hi ha algunes poques estadístiques que tenen altres periodicitats (per exemple, semestrals o setmanals).

4. Actualització

Durant la segona quinzena del mes de desembre es publica el calendari de l'any següent. Aquest calendari té caràcter provisional fins que el Govern aprovi el Programa anual d'actuació estadística 2023; quan això passi, tindrà caràcter definitiu.

L'apartat Sense data informa de les estadístiques que s'han de difondre l'any en qüestió, però que encara no tenen una data assignada. L'apartat Modificacions registra canvis que s'han produït en el calendari al llarg de l'any, respecte de la publicació inicial.

Informació relacionada