Saltar al contingut principal
Agrupacions
Codi Descripció
01 Agricultura i ramaderia
02 Silvicultura, tallada, tala i transport de fusta
03 Caça i repoblació
04 Pesca
11 Extracció de carbó
12 Extracció de minerals metàl·lics
13 Petroli brut i gas natural
14 Extracció de pedres, argiles i sorres
19 Extracció de minerals no metàl·lics ncaa i explotació de pedreres
20 Indústries fabrils de productes alimentaris, llevat de les indústries de begudes
21 Indústries de begudes
22 Indústries del tabac
23 Indústries tèxtils
24 Fabricació de calçat, peces de vestir i altres articles confeccionats amb productes tèxtils
25 Indústries de la fusta i del suro, llevat de la fabricació de mobles
26 Fabricació de mobles i accessoris i indústries auxiliars
27 Fabricació de paper i de productes de paper
28 Impremtes, editorials i indústries afins
29 Indústries del cuir i productes del cuir, llevat del calçat
30 Fabricació de productes de cautxú
31 Fabricació de substàncies i productes químics
32 Fabricació de productes derivats del petroli i del carbó
33 Fabricació de productes minerals no metàl·lics, llevat dels derivats del petroli i del carbó
34 Indústries metàl·liques bàsiques
35 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària, equip de transport i mobles
36 Construcció de maquinària, llevat de la maquinària elèctrica
37 Construcció de maquinària, aparells, accessoris i articles elèctrics
38 Construcció de material de transport
39 Indústries fabrils diverses
41 Oficines de projectes i assaigs per a les indústries de la construcció
42 Empreses dedicades a la preparació del terreny en les indústries de la construcció
43 Empreses dedicades a cimentacions
44 Empreses dedicades a pavimentació
45 Empreses dedicades a construir estructures per a les indústries de la construcció
46 Empreses dedicades a l'acabament d'obra en les indústries de la construcció
47 Empreses dedicades a les instal·lacions en les indústries de la construcció
48 Empreses dedicades a les instal·lacions de serveis auxiliars per a les indústries de la construcció
49 Altres empreses dedicades a la indústria de la construcció
51 Electricitat, gas i vapor
52 Proveïment d'aigües i serveis de sanejament
61 Comerç a l'engròs i al detall
62 Bancs i altres establiments financers
63 Companyies d'assegurances
64 Comerç de béns immobles
71 Transports
72 Dipòsits i magatzems (quan aquests s'ofereixin com a servei independent)
73 Comunicacions
81 Serveis oficials
82 Serveis prestats al públic i a les empreses comercials
83 Serveis d'esbargiment
84 Serveis personals
90 Activitats ncaa