Saltar al contingut principal
Epígrafs
Codi Descripció
1*0110 Explotació de bestiar boví
1*0120 Explotació intensiva de bestiar boví per a llet
1*0130 Explotació intensiva de bestiar boví per a engreix
1*0210 Explotació extensiva de bestiar oví
1*0220 Explotació intensiva de bestiar oví per a cria
1*0230 Explotació intensiva de bestiar oví per a engreix
1*0240 Explotació de bestiar cabrum
1*0310 Explotació extensiva de bestiar porcí
1*0320 Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria
1*0330 Explotació intensiva de bestiar porcí per a engreix
1*0411 Reproductores per a posta
1*0412 Ponedores d'ous des dels quatre mesos
1*0421 Reproductores per a carn
1*0422 Pollastres i ànecs per a carn
1*0423 Galls dindis, faisans i palmípedes reproductores
1*0424 Galls dindis, faisans i palmípedes per a carn
1*0425 Guatlles per a carn
1*0510 Cuniculicultura
1*0610 Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní
1*0620 Apicultura
1*0690 Altres explotacions ramaderes
1*0710 Explotacions mixtes
1*1111 Extracció i preparació d'hulla (llevat d'hulla subbituminosa)
1*1112 Extracció i preparació d'hulla subbituminosa (lignit negre)
1*1113 Preparació d'hulla en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*1114 Aglomeració d'hulla
1*1121 Extracció i preparació d'antracita
1*1122 Preparació d'antracita en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*1131 Extracció i preparació de lignit bru
1*1132 Preparació de lignit bru en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*1140 Fabricació de carbó de coc
1*1211 Tasques de mostreig per diversos procediments en sondatges. Determinació de les característiques de les formacions travessades, la profunditat i la direcció del sondatge, capbussament i direcció de les formacions i similars
1*1212 Tasques de desviació de sondatges i cimentació de pous, fracturació o acidificació de roques. Proves de producció
1*1213 Tasques de mesura de la pressió de la fondària dels pous i d'obertura i clausura dels pous. Mesura en superfície de temperatura, pressió, cabal i similars. Serveis de cable per a la connexió entre els elements del pou i la superfície
1*1219 Altres activitats relacionades amb la prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera, com ara les de geofísica petroliera, control de geologia de sondatges i similars
1*1221 Extracció de petroli brut
1*1222 Distribució de petroli brut
1*1231 Extracció i depuració de gas natural
1*1232 Distribució de gas natural
1*1240 Extracció de pissarres bituminoses
1*1300 Refinació de petroli
1*1410 Extracció i transformació de minerals radioactius
1*1420 Preparació de minerals radioactius en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*1431 Transformació de minerals radioactius
1*1432 Tractament de residus radioactius
1*1433 Emmagatzematge de residus radioactius
1*1511 Producció d'energia hidroelèctrica
1*1512 Producció d'energia termoelèctrica convencional
1*1513 Producció d'energia electronuclear
1*1514 Producció d'energia NCAA, incloses la de marees, la solar i similars
1*1515 Transport i distribució d'energia elèctrica
1*1520 Fabricació i distribució de gas
1*1530 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
1*1611 Captació, tractament i distribució d'aigua per a nuclis urbans
1*1612 Captació d'aigua per al subministrament
1*1613 Tractament d'aigua per al subministrament
1*1614 Distribució d'aigua per a nuclis urbans
1*1620 Fabricació de gel per a la venda
1*2111 Extracció i preparació de minerals de ferro
1*2112 Preparació de minerals de ferro en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*2121 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
1*2122 Preparació de minerals metàl·lics no fèrrics en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*2211 Productes siderúrgics primaris
1*2212 Acer brut
1*2213 Semiproductes
1*2214 Productes laminats en calent
1*2215 Productes laminats en fred
1*2216 Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup núm. 223
1*2217 Altres productes i subproductes
1*2221 Acer brut
1*2222 Semiproductes
1*2223 Productes laminats en calent
1*2224 Productes laminats en fred
1*2225 Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup núm. 223
1*2226 Altres productes i subproductes
1*2231 Productes tubulars (tubs i perfils buits) d'acer sense soldadura
1*2232 Productes tubulars d'acer soldats longitudinalment
1*2233 Productes tubulars d'acer soldats helicoïdalment
1*2234 Accessoris per a canonades (llevat dels de fosa)
1*2241 Filferro d'acer
1*2242 Productes calibrats mitjançant estiratge
1*2243 Productes calibrats mitjançant decorticació (tornejament)
1*2244 Productes calibrats mitjançant rectificació
1*2245 Perfils conformats en fred
1*2246 Fleix laminat en fred
1*2247 Fleix magnètic laminat en fred
1*2248 Fleix recobert
1*2251 Producció i primera transformació de l'alumini
1*2252 Producció i primera transformació del coure
1*2259 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics NCAA
1*2311 Extracció de substàncies argiloses
1*2312 Extracció de roques i pissarres per a la construcció
1*2313 Extracció de sorres i graves per a la construcció
1*2314 Extracció de guix
1*2319 Extracció d'altres materials de construcció NCAA
1*2321 Extracció de sals potàssiques
1*2322 Extracció de fosfats i nitrats
1*2331 Extracció de sal marina
1*2332 Extracció de sal de font i sal gemma
1*2341 Pirites de ferro sense torrar
1*2342 Sofre natural
1*2391 Extracció de fluorita
1*2392 Extracció de torba
1*2399 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics NCAA
1*2411 Maons, blocs i peces especials per a forges
1*2412 Teules, rajoles i altres materials de terra cuita per a la construcció
1*2421 Fabricació de ciments artificials
1*2422 Fabricació de ciments naturals
1*2423 Fabricació de calçs i guixos
1*2431 Fabricació de formigons preparats
1*2432 Fabricació de productes de fibrociment
1*2433 Fabricació d'altres articles derivats del ciment (llevat dels paviments)
1*2434 Fabricació de paviments derivats del ciment
1*2435 Fabricació d'articles derivats del guix i l'escaiola
1*2441 Pedra natural triturada i classificada
1*2442 Pedra natural simplement tallada i serrada
1*2443 Pedra elaborada
1*2451 Moles i articles similars per a màquines i pedres d'esmolar o polir a mà
1*2452 Altres abrasius
1*2461 Fabricació de vidre pla
1*2462 Fabricació de vidre buit
1*2463 Fabricació de vidre tècnic
1*2464 Fabricació de fibra de vidre
1*2465 Manipulació del vidre
1*2466 Fabricació de mescles de sorra i sosa per fabricar vidre i esmalts ceràmics
1*2471 Fabricació d'articles refractaris
1*2472 Fabricació de rajoles per a pavimentació o revestiment sense envernissar ni esmaltar
1*2473 Fabricació de rajoles per a pavimentació o revestiment envernissades o esmaltades
1*2474 Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració de material ceràmic
1*2475 Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
1*2476 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic per a instal·lacions elèctriques
1*2479 Fabricació d'altres articles ceràmics NCAA
1*2491 Productes asfàltics
1*2492 Productes a base d'amiant
1*2499 Productes a base d'altres minerals no metàl·lics
1*2511 Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic
1*2512 Fabricació d'altres productes químics orgànics
1*2513 Fabricació de productes químics inorgànics (llevat de gasos comprimits)
1*2514 Fabricació de primeres matèries plàstiques
1*2515 Fabricació de cautxús i làtexs sintètics
1*2516 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
1*2517 Fabricació d'àcid i anhídrid ftàlic i maleic
1*2521 Fabricació d'adobs
1*2522 Fabricació de plaguicides
1*2531 Fabricació de gasos comprimits
1*2532 Fabricació de colorants i pigments
1*2533 Fabricació de pintures, vernissos i laques
1*2534 Fabricació de tintes d'impremta
1*2535 Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
1*2536 Fabricació d'olis essencials i de substàncies aromàtiques, naturals i sintètiques
1*2537 Fabricació de coles, gelatines i productes auxiliars per a la indústria tèxtil, del cuir i del cautxú
1*2538 Fabricació d'explosius
1*2539 Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial NCAA
1*2541 Fabricació de productes farmacèutics de base
1*2542 Fabricació d'especialitats i altres productes farmacèutics
1*2551 Fabricació de sabons comuns, detergents i lleixius
1*2552 Fabricació de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i cosmètica
1*2553 Fabricació de derivats de ceres i parafines
1*2554 Fabricació de material fotogràfic sensible
1*2555 Fabricació d'articles pirotècnics i llumins
1*2559 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final NCAA
1*3111 Fosa de peces de ferro i acer
1*3112 Fosa de peces de metalls no fèrrics i els seus aliatges
1*3121 Peces forjades
1*3122 Peces estampades o encunyades
1*3123 Peces embotides, tallades o repussades
1*3131 Tractament dels metalls (tremp, reveniment i similars)
1*3132 Recobriments metàl·lics
1*3139 Tractaments de protecció dels metalls NCAA
1*3141 Tancaments metàl·lics
1*3142 Fabricació d'estructures metàl·liques
1*3151 Grans calderes
1*3152 Grans dipòsits metàl·lics i altres productes de caldereria grossa
1*3161 Fabricació d'eines manuals
1*3162 Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria
1*3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro
1*3164 Fabricació d'articles de parament
1*3165 Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de calefacció, no elèctrics
1*3166 Fabricació de mobiliari metàl·lic
1*3167 Fabricació de recipients i envasos metàl·lics
1*3168 Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions
1*3169 Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA
1*3191 Mecànica general
1*3199 Tallers mecànics NCAA
1*3211 Construcció de màquines agrícoles
1*3212 Construcció de tractors agrícoles
1*3221 Construcció de màquines per treballar els metalls
1*3222 Construcció de màquines per treballar la fusta i el suro
1*3223 Fabricació d'estris, equips, peces i accessoris per a màquines eines
1*3231 Construcció de màquines tèxtils i els seus accessoris
1*3232 Construcció de màquines per a les indústries del cuir i del calçat
1*3233 Construcció de màquines de cosir
1*3241 Construcció de màquines per a les indústries alimentàries, de begudes i del tabac
1*3242 Construcció de màquines per a les indústries químiques
1*3243 Construcció de màquines per a les indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
1*3251 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques
1*3252 Construcció de màquines i equips per a les indústries de productes minerals no metàl·lics
1*3253 Construcció de màquines i equips per a la siderúrgia i la fosa
1*3254 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació
1*3261 Fabricació d'engranatges, cadenes i altres òrgans de transmissió
1*3262 Fabricació de rodaments
1*3291 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques
1*3292 Construcció de màquines de rentatge i neteja en sec
1*3293 Construcció de motors i turbines (llevat dels destinats al transport)
1*3294 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids
1*3299 Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCAA
1*3301 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
1*3302 Instal·lació de màquines d'oficina i ordinadors
1*3411 Fils i cables aïllats per a comunicacions
1*3412 Fils i cables aïllats per al transport d'electricitat
1*3413 Fils i cables aïllats per a bobines
1*3414 Cordons flexibles i fils aïllats per a portabombetes
1*3415 Fils i cables aïllats per a instal·lacions de la construcció
1*3419 Altres fils i cables aïllats
1*3421 Màquines i aparells per a la producció i la transformació de l'energia elèctrica
1*3422 Altres materials elèctrics d'utilització i equipament
1*3431 Piles elèctriques
1*3432 Acumuladors elèctrics
1*3433 Accessoris, parts i peces separades de piles i acumuladors elèctrics
1*3440 Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics
1*3451 Cuines, forns, plaques i altres aparells elèctrics per cuinar
1*3452 Refrigeradors i congeladors d'ús domèstic
1*3453 Rentavaixelles, rentadores i assecadores de roba d'ús domèstic
1*3454 Escalfadors elèctrics d'aigua i aparells elèctrics per a la calefacció de locals
1*3455 Ventiladors i condicionadors d'aire d'ús domèstic
1*3456 Aparells elèctrics auxiliars de cuina
1*3457 Aparells elèctrics per a la cura i el manteniment de la llar
1*3458 Altres aparells electrodomèstics
1*3459 Accessoris, parts i peces separades d'aparells electrodomèstics
1*3461 Llums elèctrics
1*3462 Llumenera per a alta intensitat de descàrrega
1*3463 Articles de carbó i grafit per a usos elèctrics
1*3464 Altres materials d'enllumenat
1*3465 Accessoris, parts i peces separades de llums i material d'enllumenat
1*3511 Fabricació d'aparells i equips telefònics i telegràfics
1*3512 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i televisió
1*3520 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
1*3530 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
1*3541 Vàlvules i tubs electrònics i de rajos X
1*3542 Altres components electrònics actius
1*3543 Components electrònics passius
1*3544 Accessoris, parts i peces separades de components electrònics i circuits integrats
1*3551 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, i d'aparells d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so
1*3552 Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i d'informàtica
1*3611 Automòbils de turisme
1*3612 Autobusos i autocars
1*3613 Camions
1*3614 Altres vehicles automòbils
1*3615 Motors per a vehicles automòbils
1*3616 Xassissos amb motor per a vehicles automòbils
1*3617 Components per a vehicles automòbils
1*3621 Carrosseries per a vehicles automòbils i remolcs
1*3622 Remolcs i bolquets
1*3631 Equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils (llevat d'equips elèctrics)
1*3632 Equips, components, accessoris i peces de recanvi de carrosseries per a vehicles automòbils
1*3639 Altres equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils (llevat d'equips elèctrics)
1*3711 Vaixells de buc d'acer
1*3712 Vaixells i embarcacions de buc de fusta
1*3713 Vaixells i embarcacions de buc de plàstic i altres materials
1*3714 Artefactes flotants
1*3715 Motors, turbines i altres aparells de propulsió per a vaixells i embarcacions
1*3716 Accessoris, parts i peces separades de vaixells, embarcacions i artefactes flotants i la seva maquinària de propulsió (llevat d'estructures metàl·liques per a la construcció naval)
1*3721 Serveis de reparació i manteniment de vaixells, embarcacions i artefactes flotants
1*3722 Serveis de desballestament de vaixells, embarcacions i artefactes flotants
1*3811 Material ferroviari
1*3812 Serveis de reparació i manteniment de material ferroviari
1*3821 Aeronaus i ginys aeronàutics i espacials
1*3822 Serveis de reparació, revisió i manteniment d'aeronaus
1*3831 Motocicletes, escúters i ciclomotors
1*3832 Bicicletes, tricicles i monocicles (llevat dels de nens)
1*3833 Vehicles especials amb mecanismes de propulsió
1*3834 Motors per a motocicletes, escúters, ciclomotors i vehicles especials
1*3835 Accessoris, parts i peces separades de bicicletes i motocicletes
1*3891 Remolcs agrícoles i vehicles de tracció animal
1*3892 Vehicles accionats a mà
1*3899 Accessoris, parts i peces separades d'altres materials de transport NCAA
1*3911 Comptadors no elèctrics
1*3912 Instruments i aparells per a la navegació i l'aeronàutica
1*3913 Instruments i aparells de topografia, meteorologia, hidrologia i geofísica
1*3914 Instruments i aparells de mesura, control i regulació de la densitat, la temperatura, la pressió, la humitat i fenòmens similars
1*3915 Instruments i aparells per a assajos mecànics de materials
1*3916 Balances de precisió i altres instruments i aparells de mesura dimensional de precisió
1*3917 Altres instruments i aparells de precisió, mesura i control
1*3918 Accessoris, parts i peces separades d'instruments i aparells de precisió, mesura i control
1*3921 Fabricació de material medicoquirúrgic
1*3922 Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia
1*3931 Instruments òptics i equips fotogràfics i cinematogràfics (llevat de muntures d'ulleres)
1*3932 Fabricació de muntures d'ulleres (llevat de les de plàstic)
1*3991 Rellotges i cronògrafs de polsera i butxaca
1*3992 Rellotges despertadors
1*3993 Rellotges de paret i taula
1*3994 Rellotges de bord per a cotxes, vaixells, avions i similars
1*3995 Rellotges de torre, de façana, d'estació i similars. Rellotges per a unificació horària
1*3996 Aparells de control, comptadors de temps i altres instruments proveïts de mecanismes de rellotgeria
1*3997 Màquines de rellotge muntades
1*3998 Caixes de rellotges
1*3999 Accessoris, parts i peces separades de rellotges i altres instruments NCAA
1*4111 Fabricació i envasament d'oli d'oliva
1*4112 Fabricació d'oli d'oliva
1*4113 Envasament d'oli d'oliva
1*4121 Extracció i envasament d'olis de llavors oleaginoses i de pinyolada d'oliva
1*4122 Obtenció i envasament d'olis i greixos d'animals marins
1*4123 Refinatge, hidrogenació, envasament i altres tractaments similars de cossos greixosos vegetals i animals
1*4124 Obtenció i envasament de margarina i greixos alimentaris similars
1*4131 Sacrifici i especejament de bestiar en general
1*4132 Fabricació de productes carnis de tota mena
1*4133 Sales d'especejament autònomes. Indústries d'aprofitament i transformació de subproductes carnis per a usos industrials i alimentació animal
1*4134 Incubació i venda de pollets acabats de néixer, mitjançant la compra d'ous fèrtils
1*4141 Preparació de llet
1*4142 Preparació de llet en conserva
1*4143 Fabricació de formatge i mantega
1*4144 Elaboració de gelats i similars
1*4151 Conserves vegetals
1*4152 Extrets, sucs i altres preparats vegetals
1*4153 Neteja, classificació i envasament de fruites i altres productes vegetals
1*4161 Conserves de peix i altres productes marins
1*4162 Productes residuals de la preparació i la conservació de peix i altres productes marins
1*4171 Fabricació de farines i sèmoles
1*4172 Fabricació d'altres productes de molineria
1*4181 Fabricació de pastes alimentàries
1*4182 Fabricació de productes amilacis
1*4191 Indústries del pa i de la brioixeria
1*4192 Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes
1*4193 Indústries d'elaboració de masses fregides
1*4201 Sucre i xarops de sucre
1*4202 Productes residuals de les indústries del sucre
1*4211 Indústries del cacau i xocolata
1*4212 Elaboració de productes de confiteria
1*4221 Farratges deshidratats, amb melassa i similars per a l'alimentació animal
1*4222 Farines de peix i de subproductes animals i altres preparats per a l'elaboració de pinsos
1*4223 Elaboració de pinsos compostos de tota mena (llevat dels de l'epígraf 422.4)
1*4224 Elaboració de pinsos compostos per a gossos, gats i altres animals
1*4231 Elaboració de cafè, te i succedanis del cafè
1*4232 Elaboració de sopes preparades, extrets i condiments
1*4233 Elaboració de productes dietètics i de règim
1*4239 Elaboració d'altres productes alimentaris NCAA
1*4241 Destil·lació i rectificació d'alcohols
1*4242 Obtenció d'aiguardents naturals
1*4243 Obtenció d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents del vi
1*4251 Elaboració i criança de vins
1*4252 Elaboració de vins escumosos
1*4253 Elaboració d'altres vins especials
1*4259 Altres indústries vinícoles NCAA
1*4261 Sidra i altres begudes fermentades similars
1*4262 Productes residuals de sidreries
1*4271 Cervesa i malt cerveser
1*4272 Subproductes i productes residuals de la fabricació de cervesa
1*4281 Preparació i envasament d'aigües minerals naturals
1*4282 Fabricació d'aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
1*4291 Elaboració de cigars i cigarrets i altres productes de tabac
1*4292 Primera transformació de tabac sense elaboració de cigars, cigarrets, picadura i similars
1*4311 Preparació de les fibres de cotó (desmotatge, cardatge, pentinament)
1*4312 Filatura i retorciment del cotó i les seves mescles
1*4313 Teixidura del cotó i les seves mescles
1*4321 Preparació de les fibres de llana (classificació, rentatge, cardatge i pentinament)
1*4322 Filatura i retorciment de la llana i les seves mescles
1*4323 Teixidura de la llana i les seves mescles
1*4331 Productes de les indústries de la seda natural i les seves mescles
1*4332 Preparació, filatura i teixidura de les fibres artificials i sintètiques
1*4341 Fibres dures preparades per a la filada
1*4342 Subproductes i productes residuals de la preparació de les fibres dures
1*4343 Filatura i retorciment de les fibres dures i les seves mescles
1*4344 Teixidura de les fibres dures i les seves mescles
1*4351 Fabricació de gèneres de punt en peces
1*4352 Fabricació de calceteria
1*4353 Fabricació de roba interior i roba de dormir de punt
1*4354 Fabricació de roba exterior de punt
1*4361 Tèxtils blanquejats
1*4362 Tèxtils tenyits
1*4363 Tèxtils estampats
1*4369 Tèxtils aprestats, merceritzats o acabats d'altres maneres
1*4371 Fabricació de catifes i tapissos
1*4372 Fabricació de teixits impregnats
1*4391 Corderia
1*4392 Fabricació de feltres, tuls, randes, passamaneria i similars
1*4393 Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació
1*4399 Altres indústries tèxtils NCAA
1*4411 Cuirs i pells no acabats
1*4412 Cuirs i pells acabats
1*4413 Cuirs i pells regenerats, subproductes i productes residuals de l'adobament
1*4421 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge
1*4422 Fabricació de guants de pell
1*4429 Fabricació d'altres articles de cuir NCAA
1*4511 Productes intermedis per a la fabricació de calçat i serveis d'acabat
1*4512 Calçat de carrer fabricat en sèrie
1*4513 Sabatilles d'estar per casa, calçat especial, polaines i similars, fabricats en sèrie
1*4514 Retalls i rebutjos de cuir de qualsevol procedència
1*4521 Calçat d'artesania i a mida
1*4522 Calçat ortopèdic
1*4530 Confecció en sèrie de roba de tot tipus i els seus complements
1*4541 Roba feta a mida
1*4542 Capells i accessoris del vestit fets a mida
1*4551 Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria
1*4559 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils NCAA
1*4561 Pelleteria natural
1*4562 Pelleteria artificial
1*4611 Productes de la serrada i preparació industrial de la fusta
1*4612 Productes residuals de la serrada i preparació industrial de la fusta
1*4621 Fulloles
1*4622 Fustes contraplacades i taulers cel·lulars
1*4623 Taulers i plafons de fibres i de partícules
1*4624 Fustes millorades
1*4631 Portes i finestres de fusta
1*4632 Parquet, empostissats i llambordes de fusta
1*4633 Altres peces de fusteria per a la construcció
1*4634 Elements estructurals i construccions prefabricades de fusta
1*4641 Envasos i embalatges industrials de fusta (llevat de boteria)
1*4642 Boteria
1*4643 Estotjos, baguls, maletes i altres envasos de fusta
1*4651 Objectes de fusta d'ús domèstic i decoratiu
1*4652 Eines, mànecs, muntures i articles similars de fusta
1*4653 Articles de fusta per a la fabricació i conservació del calçat
1*4654 Articles de fusta per a la indústria tèxtil
1*4655 Calçat de fusta
1*4656 Farina i llana de fusta
1*4659 Altres objectes diversos de fusta (llevat de mobles) NCAA
1*4661 Productes de suro
1*4662 Productes residuals de la fabricació d'articles de suro
1*4671 Articles de matèries trenables
1*4672 Raspalls, brotxes, escombres i articles similars
1*4681 Fabricació de mobiliari de fusta per a la llar
1*4682 Fabricació de mobiliari de fusta, escolar i d'oficina
1*4683 Fabricació de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya
1*4684 Fabricació de taüts
1*4685 Activitats similars a la indústria del moble (acabat, envernissament, entapissament, dauradura i similars)
1*4711 Pasta paperera
1*4712 Subproductes i productes residuals de la fabricació de pasta paperera
1*4721 Paper i cartó
1*4722 Productes residuals de la fabricació i la transformació del paper i el cartó
1*4731 Fabricació de cartó ondulat i d'articles de cartó ondulat
1*4732 Fabricació d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de cartó
1*4733 Fabricació d'articles d'oficina, escriptori i similars de paper i de cartó
1*4734 Fabricació d'articles de decoració i d'ús domèstic de paper i de cartó
1*4739 Fabricació d'altres manipulats de paper i de cartó NCAA
1*4741 Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema
1*4742 Impressió de premsa diària per qualsevol procediment
1*4743 Reproducció de textos o imatges per multicopista, fotocòpies per procediments fotogràfics i electroestàtics, sistemes de reproducció de plànols i similars
1*4751 Estereotípia, galvanotípia i galvanoplàstia. Fabricació d'articles de goma i cautxú, de rodets i d'altres elements dedicats als processos d'impressió
1*4752 Composició de textos per qualsevol procediment
1*4753 Reproducció de textos o imatges destinats a la impressió
1*4754 Enquadernació
1*4761 Edició de llibres
1*4762 Edició de periòdics i de revistes
1*4769 Altres edicions NCAA
1*4811 Fabricació de cobertes i cambres
1*4812 Recautxutatge i reconstrucció de cobertes
1*4819 Fabricació d'altres articles de cautxú NCAA
1*4821 Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques
1*4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
1*4911 Joieria
1*4912 Bijuteria
1*4921 Instruments de corda amb teclat
1*4922 Instruments de vent amb teclat
1*4923 Instruments de corda
1*4924 Instruments de vent
1*4925 Instruments de percussió
1*4926 Instruments musicals electrònics
1*4927 Altres instruments musicals
1*4928 Parts, peces separades i accessoris d'instruments musicals
1*4931 Pel·lícules i còpies cinematogràfiques revelades
1*4932 Plaques, pel·lícules fotogràfiques negatives i diapositives revelades
1*4933 Còpies fotogràfiques i ampliacions
1*4941 Fabricació de jocs, joguines i articles de puericultura
1*4942 Fabricació d'articles d'esport
1*4951 Fabricació d'articles d'escriptori
1*4959 Fabricació d'altres articles NCAA
1*5011 Construcció completa, reparació i conservació d'edificacions
1*5012 Construcció completa, reparació i conservació d'obres civils
1*5013 Obres i petites feines de construcció en general
1*5021 Demolicions i enderrocs en general
1*5022 Consolidació i preparació de terrenys per a la construcció d'edificis, inclosos els sistemes de buidatge i dragatge
1*5023 Consolidació i preparació de terrenys per a l'execució d'obres civils, inclosos els sistemes de buidatge i dragatge
1*5024 Fonamentació i pavimentació per a la construcció d'edificis
1*5025 Fonamentació i pavimentació en obres civils
1*5026 Perforacions per a aflorament d'aigua
1*5031 Preparació i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en edificis
1*5032 Preparació i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en obres civils
1*5033 Muntatges i instal·lacions d'estructures metàl·liques per a transports, ports, obres hidràuliques, ponts, pals i torres metàl·liques, carrils i similars
1*5034 Construcció d'obres amb pedra natural o artificial, o amb materials per a la construcció, sempre que no es facin servir màquines mogudes mecànicament ni hi treballin més de quatre obrers
1*5041 Instal·lacions elèctriques en general
1*5042 Instal·lacions de fontaneria
1*5043 Instal·lacions de fred, calor i condicionament d'aire
1*5044 Instal·lacions de parallamps i similars
1*5045 Muntatge i instal·lació de cuines de qualsevol tipus, amb tots els accessoris i per a qualsevol ús (llevat de l'ús industrial)
1*5046 Muntatge i instal·lació d'aparells elevadors de qualsevol tipus
1*5047 Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol tipus
1*5048 Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, que no venguin ni aportin la maquinària ni els elements objecte de la instal·lació o muntatge
1*5051 Revestiments exteriors i interiors de tot tipus i en qualsevol obra
1*5052 Terres i paviments de tot tipus i en qualsevol obra
1*5053 Preparació i col·locació de terres i paviments de fusta de qualsevol tipus
1*5054 Col·locació d'aïllaments fònics, tèrmics i acústics de qualsevol tipus i per a qualsevol obra. Impermeabilització, en tot tipus d'edificis i construccions, per qualsevol procediment
1*5055 Fusteria i manyeria
1*5056 Pintura, feines en guix i escaiola, i acabat i decoració d'edificis i locals
1*5060 Instal·lació de bastides, cintres, encofrats i similars, fins i tot per a usos diferents dels de la construcció
1*5070 Construcció, reparació i conservació de tot tipus d'obres
1*5080 Agrupacions i unions temporals d'empreses
1*6110 Comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619
1*6121 Comerç a l'engròs de tot tipus de productes alimentaris, begudes i tabacs, especificats en els epígrafs 612.2 a 612.7 i 612.9
1*6122 Comerç a l'engròs de cereals, llavors, plantes, adobs, substàncies fertilitzants, plaguicides, animals vius, tabac sense elaborar, aliments per al bestiar i primeres matèries marines (peixos vius, algues, esponges, petxines i similars)
1*6123 Comerç a l'engròs de fruites i fruits, verdures, patates, llegums frescos i hortalisses
1*6124 Comerç a l'engròs de carn, productes i derivats carnis elaborats, ous, aviram i caça
1*6125 Comerç a l'engròs de llet, productes lactis, mel, oli i greixos comestibles
1*6126 Comerç a l'engròs de begudes i tabac
1*6127 Comerç a l'engròs de vins i vinagres del país
1*6128 Comerç a l'engròs de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura
1*6129 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris NCAA
1*6131 Comerç a l'engròs de tot tipus de productes tèxtils, de confecció, calçat i articles de cuir especificats en els epígrafs 613.2 al 613.5 i 613.9
1*6132 Comerç a l'engròs de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes
1*6133 Comerç a l'engròs de roba exterior
1*6134 Comerç a l'engròs de calçat, pelleteria, articles de cuir i marroquineria
1*6135 Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, merceria i gèneres de punt
1*6139 Comerç a l'engròs d'accessoris del vestit i altres productes tèxtils NCAA
1*6141 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics i medicaments
1*6142 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa
1*6143 Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar
1*6144 Comerç a l'engròs de productes zoosanitaris
1*6151 Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
1*6152 Comerç a l'engròs de mobles
1*6153 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i ferreteria
1*6154 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric i electrònic
1*6155 Comerç a l'engròs d'obres d'art i antiguitats
1*6156 Galeries d'art
1*6159 Comerç a l'engròs d'altres articles NCAA
1*6161 Comerç a l'engròs de carbó
1*6162 Comerç a l'engròs de ferro i acer
1*6163 Comerç a l'engròs de minerals
1*6164 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics en brut i productes semielaborats
1*6165 Comerç a l'engròs de petroli i lubrificants
1*6166 Comerç a l'engròs de productes químics industrials
1*6169 Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química NCAA
1*6171 Comerç a l'engròs de fibres tèxtils en brut i productes semielaborats
1*6172 Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut
1*6173 Comerç a l'engròs de fusta i suro
1*6174 Comerç a l'engròs de materials de construcció, vidre i articles d'instal·lació
1*6175 Comerç a l'engròs de maquinària per a la fusta i el metall
1*6176 Comerç a l'engròs de maquinària agrícola
1*6177 Comerç a l'engròs de maquinària tèxtil
1*6178 Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina
1*6179 Comerç a l'engròs interindustrial d'altres productes, maquinària i material NCAA (llevat dels de la mineria i la química)
1*6181 Comercials exportadores (exportació de tot tipus de mercaderia)
1*6182 Comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies, només en zones i dipòsits francs, amb els productes que s'hi hagi consignat, i que es limiti exclusivament al proveïment de vaixells estrangers i espanyols de gran cabotatge i altura
1*6191 Comerç a l'engròs de joquines i articles d'esport
1*6192 Comerç a l'engròs d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
1*6193 Comerç a l'engròs de metalls preciosos, articles de joieria, bijuteria i rellotgeria
1*6194 Comerç a l'engròs de productes de paper i cartó
1*6195 Comerç a l'engròs d'articles de papereria i escriptori, articles de dibuix i belles arts
1*6196 Comerç a l'engròs de llibres, periòdics i revistes
1*6197 Comerç a l'engròs d'instruments de precisió, mesura i similars
1*6198 Compravenda de bestiar
1*6199 Comerç a l'engròs d'altres productes NCAA
1*6210 Comerç a l'engròs de ferralla i rebutjos metàl·lics no fèrrics
1*6220 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
1*6230 Recuperació i comerç de residus fora d'establiments permanents
1*6310 Intermediaris del comerç
1*6410 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
1*6421 Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
1*6422 Comerç al detall, en carnisseries xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i derivats carnis; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
1*6423 Comerç al detall, en carnisseries salsitxeries, de carns fresques i congelades, despulles, productes derivats d'indústries càrnies i productes carnis frescos, crus, adobats, salats i embotits de sang
1*6424 Comerç al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelades, despulles i productes derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça i dels seus productes derivats
1*6425 Comerç al detall d'ous, aviram, conills de granja, caça i dels seus productes derivats
1*6426 Comerç al detall, en triperies, de visceres i despulles d'animals procedents de l'escorxador, frescos i congelats
1*6431 Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqüicultura i de cargols
1*6432 Comerç al detall de bacallà i d'altres peixos en salaó
1*6441 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
1*6442 Comerç al detall de pa, pans especials i brioixeria
1*6443 Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
1*6444 Comerç al detall de gelats
1*6445 Comerç al detall de bombons i caramels
1*6446 Comerç al detall de masses fregides, amb cobertura, farcir o sense farcir, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants
1*6450 Comerç al detall de vins i altres begudes
1*6461 Comerç al detall de productes del tabac, en expenedories generals, especials i interiors
1*6462 Comerç al detall de productes del tabac, en extensions transitòries d'expenedories generals
1*6463 Comerç al detall de productes del tabac, en expenedories de caràcter complementari
1*6464 Comerç al detall de productes del tabac, en establiments mercantils, en règim d'autoritzacions de venda amb recàrrec
1*6465 Comerç al detall de productes del tabac, en màquines automàtiques, en règim d'autoritzacions de venda amb recàrrec
1*6466 Comerç al detall de productes del tabac, en municipis sense expenedoria
1*6467 Comerç al detall de productes del tabac, dut a terme per disminuïts físics titulars d'autoritzacions especials
1*6468 Comerç al detall d'articles per a fumadors
1*6471 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini), en establiments amb venedor
1*6472 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes, en règim d'autoservei, en establiments amb una superfície inferior a 120 m²
1*6473 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes, en règim d'autoservei o superserveis, en establiments amb una superfície entre 120 m² i 399 m²
1*6474 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini), en règim d'autoservei o supermercats, en establiments amb una superfície igual o superior a 400 m²
1*6475 Subministrament de productes alimentaris i begudes, a través de màquines expenedores (llevat del tabac)
1*6511 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria
1*6512 Comerç al detall de roba i complements
1*6513 Comerç al detall de llenceria i corseteria
1*6514 Comerç al detall d'articles de merceria
1*6515 Comerç al detall de roba especial
1*6516 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
1*6517 Comerç al detall de confeccions de pelleteria
1*6521 Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics i d'higiene personal, en farmàcies
1*6522 Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració
1*6523 Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene personal
1*6524 Comerç al detall d'articles d'herbolari
1*6531 Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
1*6532 Comerç al detall de materials i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic no elèctrics; i de mobles de cuina
1*6533 Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, objectes per decorar o de regal, inclosa la bijuteria i els petits electrodomèstics
1*6534 Comerç al detall de materials de construcció i d'articles i mobiliari de sanejament
1*6535 Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic; cistelleria i articles de suro
1*6536 Comerç al detall d'articles de bricolatge
1*6539 Comerç al detall d'altres articles per al parament de la llar NCAA
1*6541 Comerç al detall de vehicles terrestres
1*6542 Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres
1*6543 Comerç al detall de vehicles aeris
1*6544 Comerç al detall d'embarcacions amb motor i esportives
1*6545 Comerç al detall de tot tipus de maquinària (llevat dels aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)
1*6546 Comerç al detall de cobertes, bandes i cambres d'aire per a pneumàtics de vehicles
1*6551 Comerç al detall de combustibles de tot tipus (llevat de gasos i carburants)
1*6552 Comerç al detall de gasos combustibles de tot tipus
1*6553 Comerç al detall de carburants, olis i greixos lubrificants per a vehicles
1*6560 Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'ús domèstic
1*6570 Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
1*6591 Comerç al detall de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets per a col·leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts o en col·leccions, fòssils, insectes, petxines, plantes i animals dissecats
1*6592 Comerç al detall de mobles, màquines i equips d'oficina
1*6593 Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
1*6594 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts
1*6595 Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
1*6596 Comerç al detall de joquines, articles d'esport; roba, calçat i complements esportius; armes, municions i articles de pirotècnia
1*6597 Comerç al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals
1*6598 Comerç al detall d'articles de "sex-shop"
1*6599 Comerç al detall d'altres productes NCAA (llevat dels classificats en l'epígraf núm. 6539)
1*6611 Comerç al detall en grans magatzems (principalment d'articles per al parament de la llar, confecció, calçat, perfumeria i similars)
1*6612 Comerç al detall en hipermercats (principalment de productes alimentaris i no alimentaris de gran venda)
1*6613 Comerç al detall en magatzems populars (principalment de productes de baix preu)
1*6621 Comerç al detall de tot tipus d'articles, en economats i cooperatives de consum
1*6622 Comerç al detall de tot tipus d'articles, inclosos els d'alimentació i les begudes, en establiments diferents dels especificats en el grup 661 i en l'epígraf 6621
1*6631 Comerç al detall, fora d'un establiment comercial permanent, de productes alimentaris, inclosos els gelats i les begudes
1*6632 Comerç al detall, fora d'un establiment comercial permanent, d'articles tèxtils i de confecció
1*6633 Comerç al detall, fora d'un establiment comercial permanent, de calçat, pells i articles de cuir
1*6634 Comerç al detall, fora d'un establiment comercial permanent, d'articles de drogueria, cosmètica i productes químics en general
1*6639 Comerç al detall, fora d'un establiment comercial permanent d'altres articles NCAA
1*6641 Comerç al detall, en règim d'expositors en dipòsit, de música enregistrada
1*6649 Comerç al detall, mitjançant màquines expenedores, d'articles diversos NCAA (llevat dels d'alimentació, les begudes i el tabac)
1*6650 Comerç al detall per correspondència o catàleg de tot tipus de productes
1*6711 Serveis de restaurants de cinc forquilles
1*6712 Serveis de restaurants de quatre forquilles
1*6713 Serveis de restaurants de tres forquilles
1*6714 Serveis de restaurants de dues forquilles
1*6715 Serveis de restaurants d'una forquilla
1*6721 Serveis de cafeteries de tres tasses
1*6722 Serveis de cafeteries de dues tasses
1*6723 Serveis de cafeteries d'una tassa
1*6731 Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense, de categoria especial
1*6732 Altres serveis de cafeteries i bars
1*6741 Serveis en vehicles de tracció mecànica
1*6742 Serveis en ferrocarrils de qualsevol categoria
1*6743 Serveis en vaixells
1*6744 Serveis en aeronaus
1*6745 Serveis en societats, cercles, casinos, clubs i establiments similars
1*6746 Serveis en teatres i altres espectacles que només estan oberts durant les hores de la funció (llevat els de balls i similars)
1*6747 Serveis en parcs o recintes firals classificats en l'epígraf 989.3 d'aquesta secció 1 de les tarifes
1*6750 Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins
1*6760 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
1*6771 Serveis dels establiments classificats en els grups 671, 672, 673 i 682 de les agrupacions 67 i 68, duts a terme fora d'aquests establiments
1*6779 Altres serveis d'alimentació propis de la restauració
1*6810 Serveis de dispesa en hotels i motels
1*6820 Serveis de dispesa en hostals i pensions
1*6830 Serveis de dispesa en fondes i cases d'hostes
1*6840 Serveis de dispesa en hotels apartament
1*6850 Allotjaments turístics extrahotelers
1*6860 Explotació d'apartaments privats mitjançant agència o empresa organitzada
1*6871 Càmpings de luxe
1*6872 Càmpings de primera classe
1*6873 Càmpings de segona classe
1*6874 Càmpings de tercera classe
1*6911 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
1*6912 Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
1*6919 Reparació d'altres béns de consum NCAA
1*6920 Reparació de maquinària industrial
1*6990 Altres reparacions NCAA
1*7111 Transport ferroviari de viatgers per via normal
1*7112 Transport ferroviari de mercaderies per via normal
1*7121 Transport ferroviari de viatgers per via estreta
1*7122 Transport ferroviari de mercaderies per via estreta
1*7211 Transport urbà col·lectiu
1*7212 Transport en autotaxis
1*7213 Transport de viatgers per carretera
1*7220 Transport de mercaderies per carretera
1*7291 Serveis de transport per ferrocarril de cremallera
1*7292 Serveis de transport per telefèric i funicular
1*7293 Altres serveis de transport terrestre NCAA
1*7311 Transport marítim internacional de passatgers
1*7312 Transport marítim internacional de mercaderies
1*7321 Transport marítim internacional de productes petrolífers i gasos
1*7322 Transport de cabotatge de productes petrolífers i gasos
1*7323 Transport per vies navegables interiors de productes petrolífers i gasos
1*7331 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors, de viatgers
1*7332 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors, de mercaderies
1*7333 Serveis de transbordador, ferri i similars
1*7334 Transport marítim de passatgers per mitjà dels anomenats "jet-foil" i similars
1*7411 Transport aeri nacional de viatgers (serveis regulars)
1*7412 Transport aeri nacional de mercaderies (serveis regulars)
1*7413 Transport aeri internacional de viatgers (serveis regulars)
1*7414 Transport aeri internacional de mercaderies (serveis regulars)
1*7421 Transport aeri nacional de viatgers (serveis no regulars)
1*7422 Transport aeri nacional de mercaderies (serveis no regulars)
1*7423 Transport aeri internacional de viatgers (serveis no regulars)
1*7424 Transport aeri internacional de mercaderies (serveis no regulars)
1*7511 Guarda i custòdia de vehicles en garatges i locals coberts
1*7512 Guarda i custòdia de vehicles en aparcaments subterranis o pàrquings
1*7513 Guarda i custòdia de vehicles en solars o terrenys sense edificar
1*7514 Explotació d'autopistes, carreteres, ponts i túnels de peatge
1*7515 Greixatge i rentatge de vehicles
1*7516 Servei de càrrega i descàrrega de mercaderies
1*7521 Serveis de pilotatge i de pràctics en ports
1*7522 Serveis de transbordament d'uns vaixells a uns altres
1*7523 Serveis de remolcament de vaixells
1*7524 Serveis de neteja, desinfecció i similars a càrrec de personal aliè al vaixell
1*7525 Serveis de salvament i recuperació de vaixells
1*7526 Serveis de càrrega i descàrrega de bucs
1*7527 Serveis d'explotació i manteniment de ports, canals, dics i similars
1*7528 Serveis de senyals marítims i costaners
1*7531 Terminals de línies de transport aeri en aeroports
1*7532 Serveis de control de navegació aèria
1*7533 Serveis d'hangars i estacionament d'aeronaus
1*7534 Serveis de remolc, neteja i manteniment d'aeronaus
1*7535 Explotació integral d'aeroports
1*7539 Altres serveis afins al transport aeri NCAA
1*7541 Dipòsits i magatzems generals
1*7542 Dipòsits i magatzems de vehicles
1*7543 Sitges i altres magatzems de gra
1*7544 Magatzems frigorífics
1*7545 Magatzems i dipòsits de líquids
1*7546 Guardamobles
1*7549 Altres dipòsits i magatzems especials NCAA
1*7551 Serveis a altres agències de viatges
1*7552 Serveis prestats al públic per les agències de viatge
1*7561 Agències de transport
1*7562 Consignataris de vaixells
1*7569 Altres serveis de mediació del transport
1*7570 Serveis de muda
1*7611 Serveis telefònics en domicilis particulars
1*7612 Serveis telefònics per a ús públic
1*7613 Serveis telefònics per a usos especials
1*7691 Serveis de telecomunicació en vehicles mòbils, vaixells o aparells de navegació aèria, i entre ells
1*7692 Serveis de teletransmissió de dades
1*7693 Serveis de telecomunicació per mitjà de satèl·lits artificials
1*7699 Altres serveis privats de telecomunicació NCAA
1*8110 Banca
1*8120 Caixes d'estalvis
1*8191 Institucions de crèdit
1*8192 Entitats de redescompte i crèdit
1*8193 Entitats d'arrendament financer o lísing
1*8194 Entitats de canvi de moneda
1*8199 Altres entitats financeres NCAA
1*8211 Assegurances de vida
1*8212 Assegurances de capitalització
1*8213 Assegurances mixtes de vida i de capitalització
1*8221 Assegurances d'assistència sanitària, malaltia i accidents (lliures)
1*8222 Assegurances d'enterrament
1*8223 Assegurances de danys materials
1*8224 Assegurances de transports
1*8229 Altres assegurances
1*8230 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions i similars)
1*8311 Serveis de compravenda i contractació de valors mobiliaris
1*8312 Serveis financers de contractació de productes
1*8313 Serveis de compensació bancària
1*8319 Altres serveis financers NCAA
1*8321 Agències i corredories d'assegurances
1*8322 Serveis de taxació i tarifació d'assegurances
1*8329 Altres serveis auxiliars d'assegurances NCAA
1*8331 Promoció de terrenys
1*8332 Promoció d'edificacions
1*8340 Serveis relatius a la propietat immobiliària i a la propietat industrial
1*8410 Serveis jurídics
1*8420 Serveis financers i comptables
1*8431 Serveis tècnics d'enginyeria
1*8432 Serveis tècnics d'arquitectura i urbanisme
1*8433 Serveis tècnics de prospeccions i estudis geològics
1*8434 Serveis tècnics de topografia
1*8435 Serveis tècnics de delineació
1*8439 Altres serveis tècnics NCAA
1*8440 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars
1*8450 Explotació electrònica per compte d'altri
1*8460 Empreses d'estudis de mercat
1*8491 Cobrament de deutes i confecció de factures
1*8492 Serveis mecanogràfics, taquigràfics, de reproducció d'escrits, plànols i documents
1*8493 Serveis de traducció i similars
1*8494 Serveis de custòdia, seguretat i protecció
1*8495 Serveis de transport i repartiment i manipulació de correspondència
1*8496 Serveis de col·locació i subministrament de personal
1*8497 Serveis de gestió administrativa
1*8498 Multiserveis intensius en personal
1*8499 Altres serveis independents NCAA
1*8510 Lloguer de maquinària i equips agrícoles
1*8520 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció
1*8530 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic
1*8540 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
1*8551 Lloguer d'aeronaus de tot tipus
1*8552 Lloguer d'embarcacions
1*8553 Lloguer de bicicletes
1*8559 Lloguer d'altres mitjans de transport NCAA
1*8561 Lloguer de béns de consum
1*8562 Lloguer de pel·lícules de vídeo
1*8571 Lloguer de bàscules, balances i altres aparells de pesar i mesurar (llevat dels comptadors de mesura)
1*8572 Servei de pesatge a mida sense lloguer de l'aparell
1*8573 Lloguer de comptadors per a automòbils
1*8574 Lloguer, lectura i conservació de comptadors d'energia elèctrica
1*8575 Lectura i conservació en alt grau de comptadors d'energia elèctrica
1*8576 Lloguer, lectura i conservació de comptadors de gas
1*8577 Lectura i conservació en alt grau de comptadors de gas
1*8578 Lloguer, lectura i conservació de comptadors d'aigua
1*8579 Lectura i conservació en alt grau de comptadors d'aigua
1*8590 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)
1*8611 Lloguer d'habitatges
1*8612 Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA
1*8620 Lloguer de béns immobles de naturalesa rústica
1*9110 Serveis agrícoles i ramaders
1*9120 Serveis forestals
1*9130 Serveis relacionats amb la pesca i l'aqüicultura
1*9211 Serveis de neteja de carrers, vies públiques i jardins
1*9212 Serveis d'escombraries i deixalles
1*9213 Extermini d'animals nocius i desinfecció de qualsevol tipus
1*9214 Serveis de clavegueram, evacuació i depuració d'aigües residuals
1*9215 Serveis d'incineració i eliminació d'escombraries i deixalles
1*9216 Serveis de protecció i condicionament ambiental (contra sorolls, vibracions, contaminació i similars)
1*9217 Serveis de protecció contra incendis i accidents
1*9218 Serveis d'administració de cementiris
1*9219 Altres serveis de sanejament i similars NCAA
1*9221 Serveis de neteja d'interiors (edificis, oficines, establiments comercials, residències, centres sanitaris i establiments industrials)
1*9222 Serveis especialitzats de neteja (vidres, xemeneies i similars)
1*9311 Escoles bressol i ensenyament d'educació infantil, exclusivament
1*9312 Centres d'educació general bàsica, exclusivament
1*9313 Ensenyament de batxillerat, formació professional i orientació universitària, exclusivament
1*9314 Ensenyament de més d'una modalitat de les que hi ha en els epígrafs anteriors
1*9315 Ensenyament d'educació superior
1*9321 Ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior
1*9322 Ensenyament de formació i perfeccionament professional superior
1*9331 Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics i similars
1*9339 Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens, oposicions i similars NCAA
1*9340 Ensenyament fora d'establiments permanents
1*9351 Col·legis majors
1*9352 Residències d'estudiants
1*9361 Recerca en ciències exactes i naturals
1*9362 Recerca en ciències mèdiques
1*9363 Recerca en ciències agràries
1*9364 Recerca en ciències socials, humanes i jurídiques
1*9365 Recerca tècnica industrial
1*9369 Altres recerques científiques i tècniques NCAA
1*9411 Hospitals generals
1*9412 Hospitals especialitzats (quirúrgics, maternals, infantils, psiquiàtrics i similars)
1*9421 Consultoris mèdics, centres de socors, sanitaris i clínics d'urgència
1*9422 Balnearis i banys
1*9429 Altres serveis sanitaris sense internat NCAA
1*9430 Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia
1*9440 Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris
1*9450 Consultoris i clíniques veterinaris
1*9510 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres residencials
1*9520 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres no residencials
1*9611 Producció de pel·lícules cinematogràfiques (inclosos els vídeos)
1*9612 Doblatge, sincronització i muntatge de pel·lícules o cintes cinematogràfiques (inclosos els vídeos), sempre que no els faci la mateixa empresa productora
1*9613 Decoracions escèniques per a pel·lícules o cintes cinematogràfiques, sempre que no les faci la mateixa empresa productora
1*9621 Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques en suport de cinta magnetoscòpica
1*9622 Distribució i venda a l'engròs de pel·lícules cinematogràfiques en suport de cinta magnetoscòpia
1*9631 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos en sales de cinema
1*9632 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos a l'aire lliure
1*9633 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos fora d'establiments permanents
1*9634 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos en establiments diferents dels especificats en els epígrafs 963.1, 963.2 i 963.3
1*9641 Serveis de radiodifusió
1*9642 Serveis de televisió
1*9643 Serveis d'enllaç i transmissió de senyals de televisió
1*9651 Espectacles en sales i locals (llevat d'espectacles taurins)
1*9652 Espectacles a l'aire lliure (llevat d'espectacles taurins)
1*9653 Espectacles fora d'establiments permanents (llevat d'espectacles taurins)
1*9654 Empreses d'espectacles
1*9655 Espectacles taurins
1*9661 Biblioteques i museus
1*9662 Parcs zoològics, jardins botànics i similars
1*9669 Altres serveis culturals NCAA
1*9671 Instal·lacions esportives
1*9672 Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
1*9673 Lloguer d'articles per a l'esport en instal·lacions esportives
1*9681 Instal·lacions per a la celebració d'espectacles esportius
1*9682 Organització d'espectacles esportius en instal·lacions que no pertanyin als organitzadors
1*9683 Organització d'espectacles esportius per federacions espanyoles i d'àmbit autonòmic i clubs no professionals
1*9691 Sales de ball i discoteques
1*9692 Casinos de joc
1*9693 Jocs de bingo
1*9694 Màquines recreatives i d'atzar
1*9695 Jocs de billar, ping-pong, bitlles i altres
1*9696 Sales recreatives i de jocs
1*9697 Altres màquines automàtiques
1*9711 Tenyiment, neteja en sec, rentatge i planxada de roba de vestir i roba de la llar usada
1*9712 Neteja i tenyiment de calçat
1*9713 Sargit i reparació de roba
1*9721 Serveis de perruqueria d'home i dona
1*9722 Salons i instituts de bellesa
1*9731 Serveis fotogràfics
1*9732 Màquines automàtiques, sense operador, per a fotografies de persones i per a còpia de documents
1*9733 Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores
1*9740 Agències de serveis domèstics
1*9791 Serveis funeraris
1*9792 Adornament de temples i altres locals
1*9793 Agències matrimonials i altres serveis de relacions socials
1*9794 Ensinistrament d'animals i altres serveis d'atencions a animals domèstics
1*9799 Altres serveis personals NCAA
1*9811 Curiositats, ja siguin naturals o no, en parcs, castells, grutes, coves i similars
1*9812 Jardins d'esbarjo on cal pagar a l'entrada
1*9813 Parcs d'atraccions, inclosos els aquàtics i similars, de caràcter estable
1*9821 Tómboles i rifes autoritzades, en establiments permanents
1*9822 Tómboles i rifes autoritzades, fora d'establiments permanents
1*9823 Exposició de figures de cera en establiments permanents
1*9824 Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i verbenes, fora d'establiments permanents
1*9825 Organització i celebració d'apostes esportives, loteries i d'altres jocs
1*9830 Agències de col·locació d'artistes
1*9891 Expedició de bitllets d'espectacles públics
1*9892 Serveis d'organització de congressos, assemblees i similars
1*9893 Parcs o recintes firals
1*9910 Prestació de serveis per societats de desenvolupament industrial regional
1*9990 Altres serveis NCAA
2*0110 Doctors en ciències biològiques
2*0120 Enginyers agrònoms i forestals
2*0130 Veterinaris
2*0210 Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura
2*0220 Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals
2*0230 Enginyers tècnics topògrafs
2*0240 Ajudants i auxiliars en veterinària (sexadors de pollastres, castradors i similars)
2*0990 Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA
2*1110 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques
2*1120 Enginyers de mines
2*1210 Doctors i llicenciats en ciències químiques
2*1310 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits
2*1990 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA
2*2110 Enginyers aeronàutics
2*2120 Enginyers navals
2*2130 Enginyers de telecomunicacions
2*2140 Enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers electromecànics de l'ICAI
2*2210 Enginyers tècnics aeronàutics, ajudants i pèrits
2*2220 Enginyers tècnics de telecomunicacions, ajudants i pèrits
2*2230 Ajudants d'enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers tècnics electromecànics de l'ICAI
2*2240 Dibuixants tècnics
2*2250 Tècnics en telecomunicacions
2*2260 Tècnics de so
2*2270 Tècnics en il·luminació
2*2280 Enginyers tècnics navals, ajudants i pèrits
2*2990 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA
2*3110 Enginyers industrials i tèxtils
2*3210 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, ajudants i pèrits
2*3220 Tècnics en arts gràfiques
2*3990 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
2*4110 Arquitectes
2*4120 Enginyers de camins, canals i ports
2*4210 Arquitectes tècnics i aparelladors
2*4220 Enginyers tècnics d'obres públiques, ajudants i pèrits
2*4310 Delineants
2*4320 Decoradors dissenyadors d'interiors
2*4990 Altres professionals de la construcció NCAA
2*5110 Agents comercials
2*5210 Tècnics en hoteleria
2*5990 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
2*6110 Agents de ferrocarrils
2*6120 Conductors de vehicles terrestres
2*6990 Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
2*7110 Actuaris d'assegurances
2*7120 Agents representants i corredors d'assegurances
2*7130 Agents d'assegurances, no representants
2*7210 Agents col·legiats de la propietat industrial i de la propietat immobilària
2*7220 Gestors administratius
2*7230 Administradors de finques
2*7240 Intermediaris en la promoció d'edificis
2*7250 Habilitats de classes passives
2*7260 Graduats socials
2*7270 Agents o intermediaris de préstecs
2*7280 Agents de duanes
2*7310 Advocats
2*7320 Procuradors
2*7330 Notaris
2*7340 Registradors
2*7410 Economistes
2*7420 Intendents i professors mercantils
2*7430 Pèrits mercantils
2*7440 Diplomats en ciències empresarials
2*7450 Corredors col·legiats de comerços
2*7460 Corredors no col·legiats de comerços
2*7470 Auditors de comptes i censors jurats de comptes
2*7480 Administradors de la cartera de valors
2*7490 Corredors intèrprets i corredors marítims
2*7510 Professionals de la publicitat, relacions públiques i similars
2*7610 Doctors i llicenciats en ciències exactes i estadístiques
2*7620 Doctors i llicenciats en informàtica
2*7630 Programadors i analistes d'informàtica
2*7640 Diplomats en informàtica
2*7650 Enregistradors informàtics i altres professionals auxiliars del tractament electrònic de dades
2*7710 Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de préstecs i drets de tot tipus
2*7720 Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius
2*7730 Detectius privats i professionals que presten serveis de vigilància, protecció i seguretat
2*7740 Traductors i intèrprets
2*7750 Doctors i llicenciats en filosofia i lletres
2*7760 Doctors i llicenciats en ciències polítiques i socials, psicòlegs, antropòlegs, historiadors i similars
2*7770 Especialistes en assumptes de personal, orientació i anàlisi professional
2*7780 Diplomats en biblioteconomia i documentació
2*7990 Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
2*8110 Professionals que presten serveis de neteja
2*8210 Personal docent de l'ensenyament superior
2*8220 Personal docent de l'ensenyament mitjà
2*8230 Personal docent de l'ensenyament general bàsic i preescolar
2*8240 Professors de formació i perfeccionament professional
2*8250 Professors de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics i similars
2*8260 Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara educació física i esports, idiomes, mecanografia, preparació d'exàmens i oposicions, i similars
2*8310 Metges de medicina general
2*8320 Metges especialistes (llevat dels estomatòlegs i els odontòlegs)
2*8330 Estomatòlegs
2*8340 Odontòlegs
2*8350 Farmacèutics
2*8360 Ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes
2*8370 Protèsics i higienistes dentals
2*8380 Òptics optometristes i podòlegs
2*8390 Massatgistes, bromatòlegs, dietistes i auxiliars d'infermeria
2*8410 Naturòpates, acupuntors i altres professionals parasanitaris
2*8510 Representants tècnics de l'espectacle
2*8520 Apoderats i representants taurins
2*8530 Agents de col·locació d'artistes
2*8540 Experts en organització de congressos, assemblees i similars
2*8550 Agents i corredors d'apostes en els espectacles
2*8610 Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars
2*8620 Restauradors d'obres d'art
2*8710 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat dels classificats en el grup 855)
2*8720 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs d'altres organismes
2*8730 Expenedors no oficials autoritzats per a la recepció d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses
2*8810 Astròlegs, grafòlegs i similars
2*8820 Guies de turisme
2*8830 Guies intèrprets de turisme
2*8840 Pèrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres
2*8850 Liquidadors i comissaris d'avaries
2*8860 Cronometradors
2*8870 Maquilladors i esteticistes
2*8880 Grafòlegs
2*8990 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
3*0110 Directors de cinema i teatre
3*0120 Ajudants de direcció
3*0130 Actors de cinema i teatre
3*0140 Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
3*0150 Operadors de cámeres de cinema, de televisió i de vídeo
3*0160 Humoristes, còmics, excèntrics, xerraires, recitadors i similars
3*0170 Apuntadors i regidors
3*0180 Artistes de circ
3*0190 Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA
3*0210 Directors coreogràfics
3*0220 Ballarins
3*0290 Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
3*0310 Professors i directors de música
3*0320 Intèrprets d'instruments musicals
3*0330 Cantants
3*0390 Altres activitats relacionades amb la música NCAA
3*0410 Jugadors i entrenadors de futbol
3*0420 Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
3*0430 Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme i automobilisme
3*0440 Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
3*0450 Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
3*0460 Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
3*0470 Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes d'hípica, lluita i similars
3*0480 Àrbitres d'espectacles esportius
3*0490 Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA
3*0510 Matadors de toros
3*0520 "Rejoneadors"
3*0530 Subalterns
3*0540 Caps de colles còmiques i similars
3*0550 Personal de colles còmiques i similars
3*0590 Altres activitats dels espectacles taurins