Saltar al contingut principal

3310 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament