Saltar al contingut principal

212 — Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics

  Extracció i preparació (trituració, mòlta, concentració, calcinació, etc.) de minerals metàl·lics no fèrrics com ara mercuri, plom, zinc, coure, estany, tungstè, titani, magnès, or, argent, platí, alumini, atimoni, bismut, cadmi, cobalt, crom, molibdè, niquel, tàntal, vanadi, etc.

  No s'hi inclou l'extracció i preparació de minerals radioactius, urani i tori (140).

  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  230 Extracció de minerals metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  05 Minerals i 1a. transformació del metall