Saltar al contingut principal

1327 — Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances

  Els directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances planifiquen, dirigeixen i coordinen les sucursals d'institucions que presten serveis financers i d'assegurances, com ara bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit i empreses d'assegurances. Presten assistència i assessorament als clients sobre temes financers i d'assegurances.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats del personal de la sucursal.
  • Establir i mantenir relacions amb els clients individuals o empresarials.
  • Prestar assessorament i assistència als clients sobre les seves necessitats financeres i d'assegurances i sobre temes com les modificacions legals que puguin afectar-los.
  • Examinar, avaluar i tramitar sol·licituds de préstecs i d'assegurances.
  • Supervisar les decisions d'ampliació de crèdit.
  • Realitzar investigacions financeres.
  • Controlar el flux de caixa i els instruments financers i la preparació d'informes financers o d'informes exigits legalment.
  • Aprovar o rebutjar la concessió de línies de crèdit o de préstecs comercials, hipotecaris o personals, o coordinar la seva aprovació o rebuig.
  • Coordinar la cooperació amb les altres sucursals de l'empresa.
  • Gestionar els pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització racional dels recursos.-     Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'agències d'assegurances
  • Directors de caixes d'estalvi
  • Directors de cooperatives de crèdit
  • Directors de sucursals de bancs
  • Directors de sucursals de serveis financers
  • Gerents de sucursals de serveis financers

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Comercials de préstecs i crèdits (vegeu 3402)
  • Directors financers (vegeu 1211)
  • Directors generals de bancs (vegeu 1120)
  • Mediadors i agents d'assegurances (vegeu 3521)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors bancs, serveis financers i assegurances