Saltar al contingut principal

Les persones compreses en aquest grup primari forgen barres, barretes, barrells i xapes de ferro, acer o altres metalls per fabricar diverses menes d'eines i objectes, peces de maquinàries, estris de conreu i ferradures; escalfen el metall a la farga i fabriquen i reparen objectes tallant el metall i copejant-lo sobre l'enclusa, trepant, retallant i soldant les peces i donant-los el tremp o el reveniment; donen forma en la forja al metall calent utilitzant un martell mecànic proveït d'estampes; manegen un martell-piló o una premsa mecànica proveïts de matrius o estampes per forjar peces de metall, i acompleixen altres tasques relacionades amb el ram de ferrer i la forja.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
752 Ferrers, fabricants d'eines i similars 7