Saltar al contingut principal

90158019 — Instruments i aparells electrònics de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, hidrografia o oceanografia, excepte les brúixoles, els telèmetres, els teodolits, els taquímetres i els nivells