Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 41,88 km²
Altitud 912 m
Població (a 01-01-2020) 1760 h
Litoral No
Capital Ribes de Freser
Distància -
Codi ajuntament 1714500000

Divisió territorial postal

  • 17533
  • 17534

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171450 00 00 0 00 Ribes de Freser
Entitat singular 171450 00 01 7 00 Armàncies - 7 8 15
Disseminat 171450 00 01 7 99 Armàncies -Disseminat- - 7 8 15
Entitat singular 171450 00 02 2 00 Batet - 12 6 18
Nucli 171450 00 02 2 01 Batet - 10 5 15
Disseminat 171450 00 02 2 99 Disseminat de Batet - 2 1 3
Entitat singular 171450 00 03 8 00 Bruguera - 31 23 54
Nucli 171450 00 03 8 01 Bruguera - 31 23 54
Disseminat 171450 00 03 8 99 Disseminat de Bruguera - 0 0 0
Entitat singular 171450 00 05 6 00 Ribes de Freser - 788 800 1588
Nucli 171450 00 05 6 01 Ribes de Freser - 785 799 1584
Disseminat 171450 00 05 6 99 Disseminat de Ribes de Freser - 3 1 4
Entitat singular 171450 00 06 9 00 Ribesaltes - 26 18 44
Disseminat 171450 00 06 9 99 Ribesaltes -Disseminat- - 26 18 44
Entitat singular 171450 00 08 1 00 Solà i Ventolà, el - 19 22 41
Nucli 171450 00 08 1 01 Solà i Ventolà, el - 14 15 29
Disseminat 171450 00 08 1 99 Disseminat del Solà i Ventolà - 5 7 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171450 01 Armàncies Caseria
Unitat població 171450 02 Batet Llogarret
Unitat població 171450 03 Bruguera Llogarret
Unitat població 171450 04 Maçana, la Veïnat
Unitat població 171450 05 Ribesaltes Caseria
Unitat població 171450 06 Ribes de Freser Vila
Unitat població 171450 07 Roquesblanques Caseria
Unitat població 171450 08 Ventolà Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171450 Ribas de Freser
  • Després: 171450 Ribes de Freser
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 42,20 km² 912 m
  • Després: 41,88 km² 912 m