Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,49 km²
Altitud 65 m
Població (a 01-01-2020) 158 h
Litoral No
Capital Vilaür
Distància -
Codi ajuntament 1722290004

Divisió territorial postal

  • 17483

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172229 00 00 0 00 Vilaür
Entitat singular 172229 00 01 7 00 Pedró, el - 12 10 22
Disseminat 172229 00 01 7 99 Pedró, el -Disseminat- - 12 10 22
Entitat singular 172229 00 03 8 00 Vilaür - 68 68 136
Nucli 172229 00 03 8 01 Vilaür - 64 67 131
Disseminat 172229 00 03 8 99 Disseminat de Vilaür - 4 1 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172229 01 Camallera Raval
Unitat població 172229 02 Vilaür Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172229 Vilahur
  • Després: 172229 Vilaür
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,60 km² 65 m
  • Després: 5,49 km² 65 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses