Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista de les illes d'Espanya, consultable des de l'1 de març de 1991, data de referència del Cens de població i habitatges 1991. També es visualitzen les correspondències amb les províncies a les quals pertanyen.

Una illa és la circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un consell insular en el cas de les Illes Balears i un cabildo en el cas de les Canàries, considerada com una entitat bàsica de l'organització territorial i com un element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix.

La norma jurídica que regula les illes i els seus organismes administratius locals (consells insulars i cabildos) és la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La codificació parteix de l'ordenació alfabètica del nom oficial dins la província. És a tres dígits: els dos primers són el codi de província i el tercer l'identificador seqüencial d'1 a N de l'illa dins la província. L'organisme responsable de la seva assignació és l'INE.

Les denominacions són en català a partir de l'adaptació del nom oficial, validades per l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans.