Saltar al contingut principal
Obrir els mapes ↗ (S'obrirà una nova finestra)

En aquest apartat podeu consultar els mapes interactius de l'índex socioeconòmic territorial. Les principals funcionalitats disponibles en aquests mapes són:

  • Ampliar o reduir el mapa amb el zoom i moure's amb el cursor per enfocar una zona en concret i canviar la capa base.
  • Proporcionar una adreça, un carrer o un municipi per situar-se al mapa. Opció disponible a la icona ⌂.
  • Modificar la paleta de colors i el nivell de transparència de la capa de coropletes.
  • Clicar sobre una unitat territorial i visualitzar la informació de l'indicador representat (valor i posició de l'element en l'histograma, sèrie temporal, valors d'altres indicadors relacionats).
  • Visualitzar informació de la variable seleccionada: histograma, principals estadístics (mitjana, quartils, desviació típica, valors atípics), descripció i font de la variable. Opció disponible a la icona i.
  • Seleccionar el mètode de representació per intervals i el nombre de categories. Els mètodes disponibles són: intervals iguals, quantils, clústers (k-mitjanes), per sobre/per sota de la mitjana i definit per l'usuari.

Les unitats territorials disponibles actualment són:

  • Municipis. El municipi és la circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, i considerada entitat bàsica de l'organització territorial. A Catalunya hi ha 947 municipis.
  • Agrupacions censals. Divisió de Catalunya en 853 unitats territorials equilibrades poblacionalment, amb 9.000 persones de mitjana. Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants i està constituïda per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. De les agrupacions censals, 713 són inframunicipals, 26 corresponen a un municipi cada una i 114 són supramunicipals (agrupacions de municipis dins de la seva comarca).