Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de producció (IPROSS)   116,3   6,16,1
Índex agregat per valor afegit (IAVASS)   116,5   6,66,5
Deflactor de l'IAVASS   100,2   0,50,3
Índex de volum de negoci (IASSVN)   111,1   6,36,3
Comerç   104,4   5,76,1
Altres serveis   124,2   7,16,7
     Transport i emmagatzematge   131,4   3,34,1
     Hostaleria   153,8   9,99,0
     Informació i comunicacions   109,9   10,47,9
     Activitats professionals, científiques i tècniques   103,0   6,67,4
     Activitats administratives i serveis auxiliars   125,0   9,47,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   108,9   5,56,5
Comerç   105,9   5,46,7
Altres serveis   114,3   5,66,1
     Transport i emmagatzematge   119,1   6,16,3
     Hostaleria   142,9   4,85,5
     Informació i comunicacions   95,3   3,53,4
     Activitats professionals, científiques i tècniques   100,0   9,19,4
     Activitats administratives i serveis auxiliars   129,9   4,35,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha registrat un increment interanual del 6,1% a Catalunya al tercer trimestre del 2017. Aquest índex mostra l'evolució de l'activitat del sector serveis un cop s'ha eliminat la influència dels preus per tal d'obtenir el creixement real. L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) augmenta un 6,3% a Catalunya i un 5,5% a Espanya respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, i en relació amb el volum de negoci, el comerç registra una taxa de variació interanual positiva del 5,7% a Catalunya. Dins dels altres serveis augmenten tots els sectors. En aquest sentit cal destacar informació i comunicacions (10,4%) i l'hostaleria (9,9%).

Data de publicació:

Darrer període (3r. trimestre del 2017): 15 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: