Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.585   -200   -11,2-11,2
Capital (milions d'euros)   100,7   -23,1   -18,7-18,7
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   313   -6   -1,9-1,9

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   8.605   153   1,81,8
Capital (milions d'euros)   546,1   -184,0   -25,2-25,2
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   4.229   359   9,39,3

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.585 societats mercantils a Catalunya al gener del 2018, un 11,2% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 18,7% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual de l'1,9%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha augmentat un 1,8% respecte al gener del 2017.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 2 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: