Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.247   -406   -24,6-15,1
Capital (milions d'euros)   96,5   32,2   50,09,3
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   137   -63   -31,5-15,2

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   7.394   -286   -3,7-7,0
Capital (milions d'euros)   474,8   -175,3   -27,0-26,4
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.823   -187   -9,32,0

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.247 societats mercantils a Catalunya al novembre del 2017, un 24,6% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 50% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 31,5%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 3,7% respecte al novembre del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-15,1%), com a Espanya (-7%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 4 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: