Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06      20.946,56      24.321,57   0,2   3,11,6
Per grups d'edat      
     menys de 25 anys   12.545,16 *   9.656,64 *   11.051,99   -7,7   -5,9-6,6
     de 25 a 34 anys   21.485,76      18.155,18      19.901,30   -1,1   -1,2-0,8
     de 35 a 44 anys   27.582,98      21.876,45      24.779,02   -1,5   1,3-0,2
     de 45 a 54 anys   30.658,18      22.720,94      26.887,21   -3,3   5,40,6
     de 55 anys i més   32.144,78      21.728,03      26.939,09   1,6   1,00,3
Per nacionalitat      
     Espanya   28.540,63      21.446,09      25.037,45   1,3   4,53,0
     resta del món   19.075,00      15.250,45      17.495,95   -10,1   -12,4-11,4
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
Per grups d'edat      
     menys de 25 anys   12.454,32   9.534,67   11.039,53   -2,9   -7,6-4,5
     de 25 a 34 anys   19.910,23   16.591,95   18.251,51   -1,8   -2,8-2,3
     de 35 a 44 anys   25.930,81   20.593,48   23.335,61   -1,0   -0,2-0,7
     de 45 a 54 anys   28.959,09   21.771,55   25.474,81   -0,2   1,70,2
     de 55 anys i més   30.145,96   22.024,79   26.327,00   1,4   1,90,7
Per nacionalitat      
     Espanya   26.555,82   20.397,98   23.543,48   1,2   1,81,3
     resta del món   18.274,16   14.146,59   16.478,40   -4,8   -4,8-5,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.


Comentari

Quant al salari per grups d'edat l'any 2015 el salari brut anual a Catalunya va ser de 24.321,57 euros, el que significa un increment anual de l'1,6% respecte al 2014. Mostren disminucions respecte a l'any anterior: els grups d'edat de menys de 25 anys (-6,6%), de 25 a 34 anys (-0,8%) i els de 35 a 44 anys (-0,2%). En sentit contrari, cal destacar l'increment del grup de 45 a 54 anys (0,6%) i de 55 anys i més (0,3%). Per nacionalitat, el salari brut anual dels espanyols va pujar un 3% i el de la resta del món va disminuir un 11,4%. Pel que fa a Espanya, el salari brut anual va augmentar un 1% en el cas dels homes i un 1,6% en el de les dones.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: