Saltar al contingut principal

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Comarques i Aran, i àmbits

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Comarques i Aran, i àmbits Catalunya (àmbit terrestre)
Superfície PEIN Superfície total % PEIN sobre sup. terrestre
2022 1.025.825 3.210.518 32,0
2021 1.025.828 3.210.518 32,0
2020 1.023.862 3.210.506 31,9
2019 1.023.862 3.210.507 31,9
Unitats: Hectàrees.
Font:
2019: Departament de Territori i Sostenibilitat.
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Notes:
- Superfície PEIN: càlculs realitzats a partir de la superposició, mitjançant mètodes SIG, de la base municipal 1:5.000 de l'ICGC i la base cartogràfica d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) a escales 1:50.000 i 1:5.000 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Per aquesta raó, els valors que apareixen en aquesta taula no són exactes i només tenen caràcter orientatiu.
- Superfície total (a partir de l'any 2019): base municipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/06/2020).
- (1) Càlculs realitzats de la superposició, mitjançant mètodes SIG, de la base municipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/01/2018) i la base cartogràfica del Pla d'Espais d'Interés Natural 1:50.000 del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per aquesta raó, els valors que apareixen en aquesta taula no són exactes i tenen caràcter orientatiu.
- (2) Base muncipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/01/2020).

Darrera actualització: 9 de novembre de 2023.

PENP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits (PENP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Paratge natural d'interès nacional
Espai o element natural d'àmbit mitjà o reduït amb característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, declarat així per una llei per tal de garantir-ne la protecció. En aquests paratges les activitats s'han de limitar als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles compatibles amb els objectius concrets de la protecció de l'espai i les altres activitats pròpies de la gestió.
Parc natural
Espai amb valors naturals qualificats. L'objectiu de protegir-los és la seva conservació de forma compatible amb l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat dels habitants. La declaració s'atorga per decret.

Aspectes metodològics

Tots els espais naturals de protecció especial estan inclosos en el Pla d'espais d'interès natural. Les dades són a 31 de desembre.

El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) té per objecte la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".