Saltar al contingut principal

Espais cinegètics. Per tipus

Espais cinegètics. Per tipus Catalunya. 2022
Espais Superfície (ha)
Caça autoritzada 1.399 2.915.276
Àrees privades i locals de caça 1.371 2.582.669
Reserves nacionals de caça 8 213.414
Zones de caça controlada 20 119.193
Caça prohibida 92 12.337
Refugis de fauna salvatge 90 11.982
Refugis de caça 2 355
Total 1.491 2.927.614
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: La capa cartogràfica de les àrees de gestió cinegètica correspon a la versió 47.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Àrea privada i local de caça
Superfície contínua de terreny per ser aprofitada cinegèticament, a sol·licitud de la persona interessada. Per obtenir la declaració de "Àrea privada i local de caça", cal presentar un pla tècnic de gestió cinegètica i que aquest sigui aprovat.
Refugi de caça
Zona on es prohibeix caçar per assegurar la conservació de determinades espècies de fauna cinegètica, d'acord amb la declaració atorgada pel departament competent en matèria de caça.
Refugi de fauna salvatge
Àrees limitades per preservar la fauna i on no es permet caçar, segons una declaració atorgada pel departament competent en matèria de medi ambient. Es regeixen pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Reserva nacional de caça
Àrea amb unes característiques fisicobiològiques especials que la fan ideal per caçar. L'objectiu de la protecció és la conservació i el foment de les espècies que hi viuen, així com l'administració del seu aprofitament. Es creen per Llei, d'acord amb la Llei de caça de 1970.
Zona de caça controlada
Àrees declarades per protegir, conservar, fomentar i ordenar la riquesa cinegètica. El control i la regulació de l'aprofitament cinegètic correspon al departament competent en matèria de caça.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l'època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

Les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial definit en la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, en què la caça és reglamentada i hi ha un responsable dels aprofitaments. Són majoritàriament de titularitat privada, i s'hi estableix un conveni de cessió de l'aprofitament cinegètic entre el propietari dels terrenys i el titular de l'aprofitament. És el titular de l'aprofitament qui té el dret d'autoritzar la caça.

També té la responsabilitat de la gestió i dels danys que puguin originar les espècies de caça.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".