Saltar al contingut principal

Caça. Captures. Per espècies. Províncies

Caça. Captures. Per espècies. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Caça menor
Ànec collverd 727 3.558 1.188 16.077 21.550
Ànec griset 0 0 0 1.742 1.742
Ànec cuallarg 0 0 0 1.319 1.319
Ànec cullerot 0 0 0 2.584 2.584
Ànec bec vermell 0 0 0 1.196 1.196
Ànec xiulador 0 0 0 624 624
Becada 3.987 4.697 2.082 1.105 11.871
Becadells 0 0 0 6.259 6.259
Colom roquer 5.062 3.418 18.680 7.486 34.646
Conill 17.241 4.568 210.461 67.125 299.395
Estornell vulgar 5.712 5.712 18.061 30.207 59.692
Faisà 7.918 3.932 599 1.098 13.547
Fotja 19 7 66 2.961 3.053
Fredeluga .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Garsa 4.704 1.537 18.338 7.066 31.645
Gavià argentat 36 173 3 119 331
Gavina vulgar 22 60 5 232 319
Griva 703 240 849 3.625 5.417
Griva cerdana .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Guatlla comuna 1.644 3.207 15.930 591 21.372
Guineu 1.984 1.196 1.710 1.376 6.266
Llebre 961 1.433 1.857 754 5.005
Morell caproig .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Morell de plomall .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Perdiu roja 18.361 10.644 27.127 20.212 76.344
Perdiu xerra 0 8 26 58 92
Tord ala roig 3.338 4.690 16.274 19.781 44.083
Tord comú 14.439 35.096 73.890 165.733 289.158
Tórtora .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Tudó 54.489 30.832 37.741 70.454 193.516
Xarrasclet .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xarxet comú 4 77 40 3.824 3.945
Xixella 1.118 114 415 423 2.070
Caça major
Cabirol 2.312 1.938 3.572 950 8.772
Cabra salvatge 77 3 0 9 89
Cérvol 363 554 1.574 0 2.491
Daina 0 227 1.019 0 1.246
Isard 46 370 290 0 706
Mufló 0 374 214 0 588
Porc senglar 18.370 19.841 15.713 6.460 60.384
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: Captures en temporada hàbil i mitja veda en àrea privada de caça (APC)/àrea local de caça (ALC), zona de caça controlada (ZCC), reserva nacional de caça (RNC), reserva de caça (RC).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de desembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Caça major
Animals de gran volum, amb reduïda mortalitat natural i elevada esperança de vida. A fi de reduir la competència inevitable d'aquest creixement, aquestes espècies tenen una taxa de reproducció reduïda. El marge per poder-les caçar és menor, ja que aquestes espècies no disposen d'una capacitat natural de recuperació per tornar cada any als valors originals d'abans de la caça.
Caça menor
Espècies de petites dimensions. Les seves poblacions es caracteritzen per disposar de taxes de reproducció elevades que els permeten també unes elevades taxes de cria. Són part de les espècies considerades presa, sotmeses a una depredació. Per tant, poden respondre activament a fortes davallades dels seus efectius.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l’època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

La caça menor inclou totes les espècies cinegètiques d'ocells i quatre espècies de mamífers: el conill, la llebre europea, la llebre ibèrica i la guineu. A causa de la seva abundància i distribució general arreu del territori, és la caça més comuna i popular. El nombre de captures en finalitzar la temporada també és superior, encara que la capacitat de regeneració dins d'uns paràmetres permet que cada any les poblacions es recuperin.

En el nostre país, les espècies de caça major pertanyen totes al grup dels ungulats, que inclou el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama), el cabirol (Capreolus capreolus), l'isard (Rupicapra rupicapra), la cabra salvatge (Capra hispanica), el porc senglar (Sus scrofa) i el mufló (Ovis ammon). Si bé la mala gestió i la conservació insuficient van portar moltes d'aquestes espècies a extingir-se en les seves zones de distribució natural, avui són el paradigma de la recuperació dels hàbitats i de la bona gestió d'anys de feina.

Les captures que es presenten en aquesta taula són les realitzades en les àrees privades i locals de caça, les zones de caça controlada i les reserves nacionals, durant la temporada hàbil de caça. La temporada s’aprova mitjançant una Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials de cada temporada.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".