Saltar al contingut principal

Caça. Captures. Per espècies. Províncies

Caça. Captures. Per espècies. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Caça menor
Ànec collverd 697 3.676 1.361 19.911 25.645
Ànec griset 0 0 0 2.155 2.155
Ànec cuallarg 0 0 0 1.999 1.999
Ànec cullerot 0 0 0 4.492 4.492
Ànec becvermell 0 0 0 1.688 1.688
Ànec xiulador 0 0 0 1.341 1.341
Becada 5.300 5.350 2.727 1.517 14.894
Becadell 0 273 0 4.916 5.189
Colom roquer 5.255 2.636 14.436 13.778 36.105
Conill 20.531 5.404 248.172 74.149 348.256
Estornell vulgar 6.732 5.450 24.539 27.811 64.532
Faisà 8.745 3.393 734 1.408 14.280
Fotja 16 7 133 1.958 2.114
Fredeluga .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Garsa 3.403 1.188 15.386 6.655 26.632
Gavià argentat 0 81 23 278 382
Gavina vulgar 21 54 32 83 190
Griva 793 366 1.636 5.360 8.155
Griva cerdana .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Guatlla comuna 2.076 2.715 13.354 490 18.635
Guineu 1.824 1.213 1.840 1.451 6.328
Llebre 1.086 1.326 2.231 673 5.316
Morell cap-roig .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Morell de plomall .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Perdiu roja 24.500 13.830 34.547 23.068 95.945
Perdiu xerra 12 32 50 0 94
Tord ala-roig 3.886 4.067 56.078 19.959 83.990
Tord comú 20.243 32.702 145.357 181.198 379.500
Tórtora .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Tudó 47.724 23.857 35.608 53.516 160.705
Xarrasclet .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xarxet comú 2 134 24 5.798 5.958
Xixella 1.102 162 680 1.063 3.007
Caça major
Cabirol 3.012 2.431 4.860 1.501 11.804
Cabra salvatge 133 0 0 5 138
Cérvol 508 710 2.278 0 3.496
Daina 1 594 999 24 1.618
Isard 84 363 340 0 787
Mufló 0 511 269 0 780
Porc senglar 21.960 25.393 15.694 7.689 70.736
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: Captures en temporada hàbil i mitja veda en àrea privada de caça (APC)/àrea local de caça (ALC), zona de caça controlada (ZCC), reserva nacional de caça (RNC), reserva de caça (RC).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Caça major
Animals de gran volum, amb reduïda mortalitat natural i elevada esperança de vida. A fi de reduir la competència inevitable d'aquest creixement, aquestes espècies tenen una taxa de reproducció reduïda. El marge per poder-les caçar és menor, ja que aquestes espècies no disposen d'una capacitat natural de recuperació per tornar cada any als valors originals d'abans de la caça.
Caça menor
Espècies de petites dimensions. Les seves poblacions es caracteritzen per disposar de taxes de reproducció elevades que els permeten també unes elevades taxes de cria. Són part de les espècies considerades presa, sotmeses a una depredació. Per tant, poden respondre activament a fortes davallades dels seus efectius.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l'època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

La caça menor inclou totes les espècies cinegètiques d'ocells i quatre espècies de mamífers: el conill, la llebre europea, la llebre ibèrica i la guineu. A causa de la seva abundància i distribució general arreu del territori, és la caça més comuna i popular. El nombre de captures en finalitzar la temporada també és superior, encara que la capacitat de regeneració dins d'uns paràmetres permet que cada any les poblacions es recuperin.

En el nostre país, les espècies de caça major pertanyen totes al grup dels ungulats, que inclou el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama), el cabirol (Capreolus capreolus), l'isard (Rupicapra rupicapra), la cabra salvatge (Capra hispanica), el porc senglar (Sus scrofa) i el mufló (Ovis ammon). Si bé la mala gestió i la conservació insuficient van portar moltes d'aquestes espècies a extingir-se en les seves zones de distribució natural, avui són el paradigma de la recuperació dels hàbitats i de la bona gestió d'anys de feina.

Les captures que es presenten en aquesta taula són les realitzades en les àrees privades i locals de caça, les zones de caça controlada i les reserves nacionals, durant la temporada hàbil de caça. La temporada s'aprova mitjançant una Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials de cada temporada.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".